top of page

1.10.2023 – 26. nedelja med letom – Škandalozni predniki

Updated: Oct 1, 2023

"Resnično, povem vam: cestninarji in prostitutke bodo šli pred vami v božje kraljestvo."

Jezusovo oznanjevanje je pritegnilo vse vrste ljudi, ki so živeli na obrobju palestinske družbe ali pa so bili v njej zatirani. Jezusovo sporočilo je bilo zanje še posebej privlačno. Napetosti med najrazličnejšimi Jezusovimi učenci, med bogatimi in revnimi, moškimi in ženskami, Judi in pogani, družbeno uglednimi in tistimi z nezaslišanimi ozadji, so se po njegovi smrti nadaljevale v naslednjih desetletjih, ko so bili napisani evangeliji.

Težko si predstavljamo za kako raznoliko in v mnogih pogledih škandalozno skupino so veljali prvi očetje in matere naše vere. Predstavljajte si, če hočete, kakšno razburjenje bi nastalo med "pravovernimi" katoličani, če bi lokalnega škofa videli nenehno večerjati z ženskami, ki se ukvarjajo s prostitucijo, preprodajalci drog ali znanimi teroristi. Mnogi "najboljši kristjani" bi bili ogorčeni, toda škof bi sledil Jezusovemu zgledu. Ta situacija nam daje majhen vpogled v to, kako so bili nad Jezusom in posledično nad ravnanjem njegovih učencev pohujšani veliki duhovniki in farizeji.

Za Jezusa nikoli ni bilo izgubljenega primera ali osebe, ki ji ni mogoče pomagati. Ni samo preživljal časa z ubogimi in zlomljenimi člani svoje družbe, ampak jim je ponudil nov način življenja, priložnost, da začnejo znova, in odrešitev od njihovega destruktivnega vedenja. Šel je tja, kjer so bili, takšni, kot so bili. In mi storimo enako, saj je Bog za nas storil prav to. Bog ni čakal, da bomo "pravoverni", preden bomo lahko "hodili po njegovi poti". Jezus je prišel k nam ko smo bili versko nemi in negibni, in nam pokazal, kako naj govorimo, kaj naj rečemo in kje naj hodimo.

Krščanska hoja za Kristusom naj bi močno vplivala na naše vsakdanje življenje, na naše skrbi, na prednostne naloge in na sočutje. Tako zelo, da se moramo vprašati, kaj počnemo tukaj, če v določenem časovnem obdobju to, kar vsako nedeljo obhajamo pri evharistiji, ne vpliva na naše družinsko in poklicno življenje, na naše poslovne odnose in prakse?

In, kar je še huje, lahko celo zamudimo nenehno razkrivanje Kristusove navzočnosti v revnih, šibkih in ranljivih ljudeh naše družbe. Kristusa nenehno iščemo v spektakularnih in čudovitih stvareh, on pa prihaja k nam v najmanjših bratih in sestrah.

Gospod, nauči nas, da ne bomo le "dobro izgledali", ampak da bomo "dobri", da bomo začeli znova, če bo treba, in se po najboljših močeh trudili živeti iz vere, ki jo izpovedujemo. Vstali Jezus, naš Gospod, nauči nas, da bomo dovolj močni, da te prepoznamo tam, kjer si, in te ne iščemo kar naprej tam, kjer bi te raje imeli."En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las prostitutas irán delante de vosotros al Reino de Dios".

La predicación de Jesús atraía a todo tipo de personas que vivían al margen de la sociedad palestina o estaban oprimidas por ella. El mensaje de Jesús les resultaba especialmente atractivo. Las tensiones entre los diversos discípulos de Jesús, entre ricos y pobres, hombres y mujeres, judíos y gentiles, los socialmente respetables y los de orígenes escandalosos, continuaron en las décadas posteriores a su muerte, cuando se escribieron los Evangelios.

Es difícil imaginar qué grupo tan diverso y en muchos sentidos escandaloso se consideraba que formaban los primeros padres y madres de nuestra fe. Imagínese, si quiere, el revuelo que se levantaría entre los católicos "ortodoxos" si vieran a su obispo local cenando constantemente con mujeres que eran prostitutas, traficantes de drogas o conocidas terroristas. Muchos "mejores cristianos" se indignarían, pero el obispo seguiría el ejemplo de Jesús. Esta situación nos da una pequeña idea de cómo los sumos sacerdotes y los fariseos se escandalizaban de Jesús y, en consecuencia, de la conducta de sus discípulos.

Para Jesús, nunca había una causa perdida o una persona a la que no se pudiera ayudar. No se limitaba a pasar tiempo con los pobres y los miembros rotos de su sociedad, sino que les ofrecía una nueva forma de vida, una oportunidad de empezar de nuevo y la redención de su comportamiento destructivo.

Él fue donde ellos estaban, tal como eran. Y nosotros hacemos lo mismo, porque eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios no esperó a que fuéramos "ortodoxos" para que pudiéramos "andar en Su camino". Jesús vino a nosotros cuando éramos religiosamente mudos e impasibles, y nos mostró cómo hablar, qué decir y por dónde caminar.

El caminar cristiano después de Cristo debe tener un profundo efecto en nuestra vida cotidiana, en nuestras preocupaciones, en nuestras prioridades y en nuestra compasión. Tanto es así que debemos preguntarnos: ¿qué hacemos aquí si, con el paso del tiempo, lo que celebramos en la Eucaristía cada domingo no repercute en nuestra vida familiar y profesional, en nuestras relaciones y prácticas empresariales?

Y, lo que es peor, podemos incluso perdernos la revelación constante de la presencia de Cristo en las personas pobres, débiles y vulnerables de nuestra sociedad. Buscamos constantemente a Cristo en las cosas espectaculares y maravillosas, y Él viene a nosotros en el más pequeño de nuestros hermanos y hermanas.

Señor, enséñanos no sólo a "parecer buenos", sino a "ser buenos", a empezar de nuevo si es necesario, y a hacer todo lo posible por vivir la fe que profesamos. Jesús resucitado, Señor nuestro, enséñanos a ser lo bastante fuertes para reconocerte donde estás y a no seguir buscándote donde preferiríamos tenerte.


44 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page