top of page

1.3.2024 – Gradimo Božje kraljestvo

»Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.« (Mt 21,43)

Ali sem med tistimi, ki jim bo Božje kraljestvo odvzeto? Ali med tistimi, ki jim bo dano, da bodo obrodili dober sad? To je pomembno vprašanje, na katerega si je dobro iskreno odgovoriti.

Prvo skupino ljudi, tiste, ki jim bo Božje kraljestvo odvzeto, v tej priliki predstavljajo najemniki vinograda. Jasno je, da je eden njihovih največjih grehov pohlep. So sebični. Vinograd vidijo kot kraj, kjer lahko obogatijo sami sebe, za dobro drugih pa jim je malo mar. Na žalost se takšen način razmišljanja zlahka uveljavlja tudi v naših življenjih. Na življenje zlahka gledamo kot na niz priložnosti, s katerimi lahko "pridemo naprej". Zlahka se življenja lotimo tako, da nenehno skrbimo zase, namesto da bi si iskreno prizadevali za dobro drugih in nase gledali skozi Kristusov pogled, kot na sinove in hčere, brate in sestre.

Druga skupina ljudi, tisti, ki jim bo Božje kraljestvo dano, da bodo obrodili dober sad, so tisti, ki razumejo, da osrednji namen življenja ni zgolj obogatiti sebe, ampak deliti Božjo ljubezen z drugimi, biti sin, hči, brat, sestra. To so tisti, ki nenehno iščejo načine, kako bi lahko bili pravi blagoslov za druge. To je razlika med sebičnostjo in velikodušnostjo.

Toda velikodušnost, h kateri smo v prvi vrsti poklicani, je graditi Božje kraljestvo. To storimo vsako jutro, ko rečemo: »Gospod tukaj je moje življenje, moje sposobnosti in vse kar sem. Vse ti je na razpolago, da se danes po vsem tem razodeva tvoja ljubezen. Ti ljubi preko mene in mojih sposobnosti. Dam ti jih na razpolago.« Skrb za uboge, poučevanje, služenje in podobno je dobro le, če je naša motivacija in končni cilj razodevanje Božje ljubezni. Moje življenje naj prispeva k temu, da bo Jezus bolj znan in ljubljen, bolj razumljen in da mu bomo bolj sledili. Pravzaprav tudi če bi nahranili množico revnih, skrbeli za bolne ali obiskovali osamljene, a bi to počeli iz drugih razlogov, ne iz tega, da se razodene Božja ljubezen, potem naše delo ne bi obrodilo dobrih sadov, ne bi gradilo nebeškega kraljestva. V tem primeru bi bili le človekoljubi in ne misijonarji Božje ljubezni.

Razmislimo o poslanstvu, ki nam ga je dal naš Gospod, da bi obrodili obilo dobrih sadov za gradnjo njegovega kraljestva. To lahko dosežemo le tako, da v molitvi iščemo pot sodelovanja z Božjimi navdihi. Učimo se slediti in služiti samo Njegovi volji, ki je blagoslov za vse, brez sebičnosti in posedovanja.

Dragi naš vstali Odrešenik, hvala ti, ker tvoje kraljevanje raste. Naj te spozna čim več človeških src kot svojega Boga in Gospoda, tistega, ki je naš Oče in naš dom, naša Mati. Uporabi me, dragi Gospod, za krepitev tvojega kraljestva in pomagaj, da bodo vsa moja dejanja v življenju obrodila obilen in dober sad. Jezus, zaupam vate."Por eso os digo que el Reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que dé su fruto". (Mt 21,43)

¿Estoy yo entre aquellos a quienes será quitado el Reino de Dios? ¿O entre aquellos a los que se les dará para que den buenos frutos? Es una pregunta importante a la que conviene responder con sinceridad.

El primer grupo de personas de esta parábola, los que se verán privados del reino de Dios, son los labradores de la viña. Claramente, uno de sus mayores pecados es la avaricia. Son egoístas. Ven la viña como un lugar donde enriquecerse y les importa poco el bienestar de los demás. Por desgracia, esta forma de pensar puede arraigarse fácilmente en nuestras propias vidas. Es fácil ver la vida como una serie de oportunidades para "salir adelante". Es fácil enfocar la vida preocupándonos constantemente por nosotros mismos en lugar de esforzarnos sinceramente por el bien de los demás y vernos a nosotros mismos a través de los ojos de Cristo como hijos e hijas, hermanos y hermanas.

El segundo grupo de personas, aquellas a las que se les dará el Reino de Dios para que den buenos frutos, son las que entienden que el propósito central de la vida no es simplemente enriquecerse, sino compartir el amor de Dios con los demás, ser hijo, hija, hermano, hermana. Son los que buscan constantemente la manera de ser una verdadera bendición para los demás. Esta es la diferencia entre egoísmo y generosidad.

Pero la generosidad a la que estamos llamados en primer lugar es a construir el Reino de Dios. Lo hacemos cada mañana cuando decimos: "Señor, aquí tienes mi vida, mis capacidades y todo lo que soy. Todo está a tu disposición para que tu amor se revele hoy a través de todo ello. Tú amas a través de mí y de mis capacidades. Las pongo a tu disposición". Atender a los pobres, enseñar, servir, etc. sólo es bueno si nuestra motivación y objetivo último es revelar el amor de Dios. Mi vida debe contribuir a que Jesús sea más conocido, más amado, más comprendido y más seguido. De hecho, aunque diéramos de comer a los pobres, cuidáramos a los enfermos o visitáramos a los solitarios, pero lo hiciéramos por motivos distintos a revelar el amor de Dios, nuestro trabajo no daría buenos frutos, no construiría el reino de los cielos. En ese caso sólo seríamos filántropos y no misioneros del amor de Dios.

Reflexionemos sobre la misión que el Señor nos ha encomendado de dar muchos frutos buenos para la edificación de su reino. Esto sólo puede lograrse buscando en la oración cooperar con las inspiraciones de Dios. Aprendemos a seguir y servir sólo su voluntad, que es una bendición para todos, sin egoísmos ni posesiones.

Querido Salvador resucitado, gracias porque tu reino crece. Que el mayor número posible de corazones humanos lleguen a conocerte como su Dios y Señor, el que es nuestro Padre y nuestro hogar, nuestra Madre. Úsame, querido Señor, para fortalecer tu reino y ayuda a que todas mis acciones en la vida den frutos abundantes y buenos. Jesús, confío en ti.


83 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page