top of page

11.2.2024 – Sveta jeza

Včasih se prevajalci Svetega pisma tudi zmotijo. V današnjem evangeliju smo navajeni slišati, da se je gobavec Jezusu "zasmilil", vendar je grška beseda, ki jo uporablja Marko, bolj natančno prevedena kot "jeza" in ne "usmiljenje".

Z izjemo očiščenja templja v Janezovem evangeliju in iz različnih razlogov so si cele generacije prevajalcev težko predstavljale jeznega Jezusa. Vendar pa Jezusova jeza predstavlja čudovit vpogled vanj in močan izziv za nas.

Jeza nam pove, da je nekaj narobe. To je pomembna in dragoceno čustvo. Jeza je vrednostno nevtralna. Gre za to, kaj naredimo z njo in to določa njen učinek v našem življenju. Nekateri sedijo in jo dušijo. Drugi iz jeze črpajo energijo za popravo krivic.

Ljudi, ki so imeli v starodavnih časih kakršno koli kožno bolezen, so imenovali gobavci. Z njimi so ravnali sramotno. Morali so živeti zunaj vasi in mest. Če se jim je kdo približal so morali vpiti "nečist, nečist". Niso smeli hoditi v tempelj. Veljali so za od Boga preklete. Izključeni so bili iz civilne in verske skupnosti.  Nič čudnega, da je bil Jezus jezen, ko je naletel na človeka z gobavostjo. Tu se je soočil tudi s družbenim sistemom družbenih kast, ki je tega človeka oropal človeškega dostojanstva, in z verskimi zakoni, ki so ga oropali upanja.

V tej zgodbi sta dve podrobnosti, ki sta še posebej pomembni. Človek s gobavostjo se počuti dovolj udobno, da gre naravnost k Jezusu, predstavi svoj primer in prosi za ozdravitev. Rečeno je, da se ga je Jezus dotaknil. S tem je kršil vse družbene in religiozne zakone. Toda Jezusova ozdravitev moškega ni le izzivanje družbenih zakonov in tabujev. Jezus moškemu pove, naj izpolni svoje verske obveznosti, da bo lahko ponovno obiskoval tempelj in se ponovno pridružil skupnosti. Jezus je želel vse, ki jih je srečal, spreobrniti k zakonu ljubezni in sočutja.

To nedeljo smo pozvani, da zaupamo sveti jezi. Pri tem ne gre le za boj za naše pravice, ko nam je bila storjena krivica, ampak še bolj za boj za dostojanstvo in pravice drugih. Ima lahko veliko oblik, zavzema se za usodo tistih, ki se še niso rodili ali so blizu naravne smrti, bori se za prihodnje generacije s pozivom k pravični skrbi za zemljo. Lahko pa se zavzamemo za tiste ljudi v našem domu, župniji, na delovnem mestu, v soseski, državi in svetu, s katerimi se ravna sramotno, se jih izključuje, se jih zasmehuje ali se jih razglaša za nečiste.

Zakaj bi se trudili? Zato, ker to nedeljo Kristus ponovno prihaja k nam in nam sporoča, da kljub temu, kar morda mislimo o sebi ali kar so nam govorili, v nas ni ničesar, česar ne bi bilo mogoče ozdraviti ali kar bi bilo zunaj upanja.

Naj nam evharistija podari Kristusovo ljubezen in sočutje, da se bomo zaradi dostojanstva, ki smo ga prejeli od njega, borili za dostojanstvo drugih. Naj zaupamo svoji jezi in molimo, da bi bila podobna Jezusovi, ter nas tako spremeni v nosilce sprememb za pravičnejšo Cerkev in svet.A veces los traductores de la Biblia cometen errores. En el Evangelio de hoy, estamos acostumbrados a oír que el leproso "se apiadó" de Jesús, pero la palabra griega que utiliza Marcos se traduce mejor por "ira", no por "piedad".

Con la excepción de la purificación del templo en el Evangelio de Juan, y por diversas razones, a generaciones de traductores les ha resultado difícil imaginar a un Jesús enfadado. Pero el enfado de Jesús es una maravillosa visión de él y un poderoso desafío para nosotros.

Jesús nos dice que algo va mal. Es una emoción importante y preciosa. La ira no tiene ningún valor. Es lo que hacemos con ella lo que determina su efecto en nuestras vidas. Algunas personas se sientan y se la guisan.

Otros sacan energía de la ira para corregir errores.

En la antigüedad, a las personas que tenían algún tipo de enfermedad cutánea se les llamaba leprosos. Recibían un trato vergonzoso. Tenían que vivir fuera de los pueblos y ciudades. Si alguien se les acercaba, tenían que gritar "impuro, impuro". No se les permitía ir al templo. Dios los consideraba malditos. Estaban excluidos de la comunidad civil y religiosa.  No es de extrañar que Jesús se enfadara cuando se encontró con un hombre con lepra. Aquí también se enfrentó a un sistema de castas sociales que despojaba a este hombre de su dignidad humana, y a unas leyes religiosas que le robaban la esperanza.

Hay dos detalles en esta historia que son particularmente importantes. El hombre con lepra se siente lo suficientemente cómodo como para ir directamente a Jesús, presentarle su caso y pedirle la curación. Se dice que fue tocado por Jesús. Al hacerlo, quebrantó todas las leyes sociales y religiosas. Pero la curación del hombre por parte de Jesús no es sólo un desafío a las leyes y tabúes sociales. Jesús le dice al hombre que cumpla con sus obligaciones religiosas para que pueda volver a acudir al templo y reintegrarse en la comunidad. Jesús quería convertir a todos los que encontraba a la ley del amor y la compasión.

Este domingo estamos llamados a confiar en la santa ira. No se trata sólo de luchar por nuestros derechos cuando hemos sido agraviados, sino aún más de luchar por la dignidad y los derechos de los demás. Puede tomar muchas formas, puede ser una lucha por la suerte de los que aún no han nacido o están cerca de la muerte natural, puede ser una lucha por las generaciones futuras pidiendo un cuidado justo de la tierra. O podemos luchar por aquellas personas que en nuestros hogares, parroquias, lugares de trabajo, barrios, países y mundos son tratadas de forma vergonzosa, excluidas, ridiculizadas o declaradas impuras.

¿Por qué molestarse? Porque este domingo Cristo viene de nuevo a nosotros y nos dice que, a pesar de lo que podamos pensar de nosotros mismos o de lo que nos hayan dicho, no hay nada en nosotros que no pueda curarse o que esté más allá de la esperanza.

Que la Eucaristía nos conceda el amor y la compasión de Cristo para que luchemos por la dignidad de los demás gracias a la dignidad que hemos recibido de Él. Que confiemos en nuestra ira y recemos para que sea como la de Jesús, transformándonos en agentes de cambio para una Iglesia y un mundo más justos.

68 views0 comments

Comments


bottom of page