top of page

16.3.2024 – Demonski napadi

Sobota četrtega postnega tedna

Služabniki so odgovorili: »Še nikoli ni nihče tako govoril.« »Ste se mar tudi vi dali zapeljati?« so jim odvrnili farizeji. »Je kdo izmed voditeljev ali farizejev sprejel vero vanj? Ta množica, ki ne pozna postave, pa je prekleta!« (Jn 7,46-49)

Upajmo, da so zgoraj omenjeni farizeji pred smrtjo doživeli globoko notranje spreobrnjenje. Če tega niso storili, bo zanje dan poslednje sodbe pretresljiv in strašljiv.

Največje dejanje ljubezni, kar jih poznamo, je bilo to, da je Bog postal eden izmed nas, da ga je Sveti Duh spočel v telesu Device Marije, da je odraščal v gospodinjstvu svetega Jožefa in nazadnje začel svojo javno službo, s katero je oznanjal odrešujočo resnico evangelija, da bi vsi spoznali Boga, sprejeli odrešenje in soustvarjali s Svetim Duhom. In prav zaradi tega dejanja popolne ljubezni, ki nam ga je podaril Bog, so farizeji napadali in tiste, ki so vanj verjeli, imenovali "zapeljani" in "prekleti".

Čeprav nam farizeji niso v navdih, pa so nam lahko v poduk. V zgornjem odlomku so nam farizeji zgled ene od najpogostejših taktik hudega. Sveti Ignacij iz Lojole v svoji knjižici Duhovnih vaj pojasnjuje, da nas takrat ko prehajamo od življenja v grehu k življenju v svetosti, zlobni napada na različne načine. Poskušal nas bo vznemiriti in povzročiti pretirano zaskrbljenost glede služenja Bogu, poskušal nas bo razžalostiti z nepojasnjeno žalostjo, postavil nam bo ovire na poti kreposti, zaradi česar se bomo počutili preobremenjene in mislili, da smo prešibki, da bi živeli dobro krščansko življenje. Zapeljal nas bo, da bomo izgubili mir v srcu in dvomili o Božji ljubezni ali njegovem delovanju v svojem življenju. Farizejski napad ima iste cilje.

Ponovno poudarjam, čeprav se nam to morda ne zdi "navdihujoče", je zelo koristno za razumevanje. Farizeji so bili v svojih napadih zlobni, ne le do Jezusa, ampak tudi do vsakogar, ki je začel verovati v Jezusa. Stražarjem, ki so bili navdušeni nad Jezusom, so rekli: »Ste se mar tudi vi dali zapeljati?« To je bilo očitno delovanje hudega, ki je prek njih skušal ustrahovati stražarje in vsakogar, ki si je upal verjeti v Jezusa.

Razumevanje taktik hudega duha in njegovih glasnikov je zelo dragoceno, saj nam pomaga zavrniti laži in prevare, ki jih bruhajo na nas. Včasih te laži prihajajo od posameznikov in so usmerjene neposredno na nas, včasih pa so te laži bolj univerzalne in prihajajo prek medijev, kulture in včasih celo preko vlade.

Razmislimo o neprijetnih in grenkih besedah teh farizejev. Tako bomo lažje razumeli in prepoznali taktike zla, ki jih zlobneži pogosto uporabljajo proti nam takrat, ko si prizadevamo za sodelovanje z Božjo ljubeznijo. Bodimo prepričani, da bolj ko se približujemo Bogu, bolj nas bo demon napadal. Toda ne bojmo se. Prepoznajmo vse osebne, družbene, kulturne ali druge napade. Ne pustimo se odvrniti od vsakodnevnega prizadevanja za hojo za Kristusom.

Naš Božji sodnik vseh, ob koncu časov boš vzpostavil svoje trajno kraljestvo resnice in pravičnosti. Tvoja ljubezen, usmiljenje in pravičnost bo zajela vse. Naj vsak dan bolj živim v Tvoji resnici in naj me laži Hudega nikoli ne odvrnejo od tebe. Daj mi pogum in moč, dragi Gospod, saj vedno zaupam vate in v tvojega Svetega Duha. Jezus, hvala ti. Ataques demoníacos

Sábado de la cuarta semana de Cuaresma

Los sirvientes replicaron: "Nunca nadie había hablado así". "¿También vosotros habéis sido engañados?" replicaron los fariseos. "¿Alguno de los dirigentes o fariseos ha aceptado la fe en él? Esta muchedumbre, que no conoce la Ley, es maldita!". (Jn 7,46-49)

Esperemos que los mencionados fariseos hayan tenido una profunda conversión interior antes de morir. Si no lo han hecho, el Día del Juicio será espantoso y aterrador para ellos. El mayor acto de amor que conocemos fue que Dios se hiciera uno de nosotros, fuera concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, creciera en el hogar de San José y, finalmente, comenzara su ministerio público de proclamación de la verdad salvadora del Evangelio para que todos pudieran llegar a conocer a Dios, recibir la salvación y co-crear con el Espíritu Santo. Y fue precisamente por este acto de amor perfecto, que Dios nos dio, por lo que los fariseos atacaron y llamaron "engañados" y "malditos" a los que creían en él.

Aunque los fariseos no son una inspiración para nosotros, pueden ser un estímulo. En el pasaje anterior, los fariseos nos proporcionan un ejemplo de una de las tácticas más comunes del mal. San Ignacio de Loyola, en su clásico espiritual, el Libro de los Ejercicios Espirituales, explica que cuando pasamos de una vida de pecado a una vida de santidad, el maligno nos ataca de diversas maneras. Tratará de ponernos ansiosos y demasiado preocupados por servir a Dios, tratará de entristecernos con penas inexplicables, nos pondrá obstáculos en el camino de la virtud, haciéndonos sentir abrumados y pensar que somos demasiado débiles para vivir una buena vida cristiana. Nos seducirá para que perdamos la paz en nuestro corazón y dudemos del amor de Dios o de su acción en nuestra vida. El ataque farisaico tiene los mismos objetivos.

De nuevo, aunque esto no nos parezca "inspirador", es muy útil entenderlo. Los fariseos se ensañaron en sus ataques, no sólo contra Jesús, sino contra cualquiera que comenzara a creer en Jesús. Decían a los guardias que estaban impresionados con Jesús: "¿También vosotros habéis sido engañados?". Esto era claramente obra del maligno, que buscaba a través de ellos intimidar a los guardias y a cualquiera que se atreviera a creer en Jesús.

Comprender las tácticas del espíritu maligno y de sus mensajeros es muy valioso para ayudarnos a rechazar las mentiras y los engaños que nos lanzan. A veces estas mentiras provienen de individuos y se dirigen a nosotros de una manera no directa, pero a veces estas mentiras son más universales y vienen a través de los medios de comunicación, la cultura y a veces incluso el gobierno.

Consideremos las palabras desagradables y amargas de estos fariseos. Esto nos ayudará a comprender y reconocer las tácticas malvadas que los malvados suelen utilizar contra nosotros cuando tratamos de cooperar con el amor de Dios. Estemos seguros de que cuanto más nos acerquemos a Dios, más nos atacará el demonio. Pero no tengamos miedo. Reconozcamos cualquier ataque personal, social, cultural o incluso gubernamental. No nos desalentemos del esfuerzo diario por seguir a Cristo.

Dios nuestro, Juez de todos, al final de los tiempos establecerás tu reino duradero de verdad y justicia. Tu amor, tu misericordia y tu justicia lo cubrirán todo. Que cada día viva más plenamente en tu verdad, y que las mentiras del Maligno nunca me alejen de Ti. Dame valor y fuerza, querido Señor, porque confío siempre en Ti y en tu Espíritu Santo. Jesús, gracias.

61 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page