top of page

18.2.2024 – 1. postna nedelja – Služba angelov

»Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo. V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli.« (Mr 1,12-13)

O kako neverjetnem dogodku razmišljamo danes. Jezus, Božji Sin, druga oseba presvete Trojice, se je v zgoraj navedenem odlomku ponižal na dva načina. Prvič, dovolil si je, da je prenašal satanove skušnjave. Drugič, dovolil je, da mu v njegovi človeški podobi služijo njegovi dobri angeli, ki jih je On ustvaril.

Najprej se spomnite, da je satan padli angel. Ustvaril ga je Bog in bil je ustvarjen kot dober. Toda v Knjigi razodetja (12,4) je navedeno, da je bila tretjina ustvarjenih angelov izgnana iz nebesna zemljo. Ti demoni delujejo pod vodstvom najvišjega padlega angela, satana. Tako je satan tisti, ki je Jezusa skušal v puščavi. Poleg tega je Jezus dovolil dobrim angelom, da so mu služili v njegovi človeški naravi. Ta dejanja razkrivajo popolnost kreposti ponižnosti v človeškosti našega Gospoda.

Po mnenju svetega Tomaža Akvinskega so bili angeli ustvarjeni iz treh glavnih razlogov.

Prvi je namen čaščenja. Čaščenje Boga prinaša občestvo z Bogom in omogoča, da popolna ljubezen teče od Boga do vsakega angelskega bitja naprej in nazaj.

Drugič, angeli uresničujejo Božjo voljo v vseh stvareh. To vključuje izvajanje naravnih zakonov in podeljevanje milosti, ki jo je Kristus podaril s svojo smrtjo in vstajenjem.

Tretjič, Bog uporablja angele kot glasnike. Sveto pismo opisuje različne načine, kako so angeli govorili prerokom, materi in devici Mariji, svetemu Jožefu in drugim. Akvinski je zapisal, da je vsak od nas dobil posebnega angela varuha, katerega vloga ni le, da nas varuje, ampak tudi, da nam sporoča Božjo voljo.

Kot Bog je Jezus skupaj z Očetom in Svetim Duhom stvarnik vseh angelskih bitij. Kot človek je bil Jezus prejemnik tako službe dobrih angelov kot tudi napadov padlih angelov. S tem, ko se je ponižno podredil naravnim močem teh angelskih bitij, je Jezus učil tudi nas, da moramo storiti enako.

Ena od glavnih naravnih moči tako dobrih kot slabih angelov je moč vplivanja na naše misli. Angelska bitja imajo sposobnost, da nam pošiljajo misli, ki naj bi na vas vplivale v dobro (dobri angeli) ali pa nas zavajale in vodile v greh (slabi angeli). Sveti Ignacij iz Lojole v svoji knjižici Duhovne vaje veliko časa in energije posveti služenju angelov. Uči nas, kako ločiti laži in prevare padlih angelov od tolažilnih navodil, ki jih posredujejo dobri angeli.

Današnji evangeljski odlomek, nam pomaga razumeti, kako ta angelska bitja vplivajo na nas.

Razmislimo o neverjetni resnici, da so tako angeli kot demoni nenehno dejavni v našem življenju in skušajo vplivati na vas. Niso vse naše misli naše. Zato jih je treba preizkušati in sprejeti le dobre. Pogovorimo se s svojim angelom varuhom. Pridružimo se angelom pri njihovem čaščenju Boga. Prosimo jih, naj nam pomagajo sodelovati z Božjo voljo. Prosimo za dar razločevanja njihovih glasov, da bomo lahko sledili Božjim.

Moj Gospod in Stvarnik vsega, angele si ustvaril za veličasten namen ljubezni in čaščenja. Dal si jim tudi nalogo, da uresničujejo tvojo sveto voljo in nam jo sporočajo. Prosim, pomagaj mi, da se bom bolje zavedal prevar padlih angelov in usmerjanja dobrih angelov. Božji angeli, molite zame, varujte me in me usmerjajte v popolno sodelovanje z Božjo voljo. Jezus, zaupam ti.

18.2.2024 - I Domingo de Cuaresma - El ministerio de los ángeles

"Inmediatamente después, el Espíritu le llevó al desierto. Estuvo en el desierto cuarenta días, y Satanás lo tentó. Estuvo entre las fieras, y los ángeles le servían". (Mr 1,12-13)

En qué increíble acontecimiento reflexionamos hoy. Jesús, el Hijo de Dios, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, se humilló de dos maneras en el pasaje anterior. En primer lugar, se dejó tentar por Satanás. Segundo, se permitió ser servido en Su forma humana por Sus ángeles buenos que Él había creado.

Primero, recuerde que Satanás es un ángel caído. Fue creado por Dios y fue creado bueno. Pero en el Libro del Apocalipsis (12:4) se afirma que un tercio de los ángeles creados fueron expulsados de los lugares celestiales. Estos demonios operan bajo la dirección del ángel caído más alto, Satanás. Así, fue Satanás quien tentó a Jesús en el desierto. Además, Jesús permitió que los ángeles buenos le ministraran en su naturaleza humana. Estos actos revelan la perfección de la virtud de la humildad en la humanidad de nuestro Señor.

Según Santo Tomás de Aquino, los ángeles fueron creados por tres razones principales. La primera es el propósito de la adoración. La adoración de Dios trae comunión con Dios y permite que el amor perfecto fluya de ida y vuelta de Dios a cada ser angélico.

En segundo lugar, los ángeles hacen la voluntad de Dios en todas las cosas. Esto incluye la ejecución de las leyes de la naturaleza y el otorgamiento de la gracia que Cristo obtuvo en la cruz.

En tercer lugar, Dios utiliza a los ángeles como mensajeros. La Biblia describe las distintas maneras en que los ángeles hablaron a los profetas, a la madre y virgen María, a San José y a otros. Santo Tomás de Aquino escribió que a cada uno de nosotros se nos ha dado un ángel de la guarda especial cuya función no es sólo protegernos, sino también comunicarnos la voluntad de Dios.

Como Dios, Jesús es el creador de todos los seres angélicos, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Como ser humano, Jesús recibió tanto el ministerio de los ángeles buenos como los ataques de los ángeles caídos. Al someterse humildemente a los poderes naturales de estos seres angélicos, Jesús nos enseñó a hacer lo mismo.

Uno de los principales poderes naturales tanto de los ángeles buenos como de los malos es el poder de influir en nuestras mentes. Los seres angélicos tienen la capacidad de enviarnos pensamientos destinados a influir en nosotros para bien (ángeles buenos) o a engañarnos y llevarnos al pecado (ángeles malos). En su libro Ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola dedica mucho tiempo y energía al ministerio de los ángeles. Nos enseña a distinguir las mentiras y los engaños de los ángeles caídos de las instrucciones reconfortantes de los ángeles buenos.

El pasaje evangélico de hoy nos ayuda a comprender cómo influyen en nosotros estos seres angélicos.

Considera la increíble verdad de que tanto ángeles como demonios están constantemente activos en nuestras vidas, tratando de influenciarte. No todos nuestros pensamientos son nuestros. Por eso hay que ponerlos a prueba. Hablemos con nuestro ángel de la guarda. Unámonos a los ángeles en su adoración a Dios. Pidámosles que nos ayuden a cooperar con la voluntad de Dios. Pidamos el don de discernir sus voces para poder seguir la de Dios.

Señor mío y Creador de todo, tú creaste a los ángeles con el glorioso propósito del amor y la adoración. También les has encomendado la tarea de cumplir tu santa voluntad y comunicárnosla. Por favor, ayúdame a ser más consciente de los engaños de los ángeles caídos y de la guía de los ángeles buenos. Ángeles de Dios, rezad por mí, protegedme y guiadme hacia la plena cooperación con la voluntad de Dios. Jesús, confío en Ti.

134 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page