top of page

19.2.2024 – Najmanj zaslužni

»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov.« (Mt 25,31-32)

Kakšna dobra podoba za razmislek! Poskusite si predstavljati ta prizor. V nekem določenem trenutku v prihodnosti se bo druga oseba Svete Trojice, zdaj tudi v človeški podobi kot "Sin človekov", vrnila na zemljo v slavi, obkrožena z vsemi nebeškimi angeli, in sedla na svoj prestol. Pred tem prestolom bodo zbrani vsi ljudje vseh narodov, ki so kdajkoli obstajali, in vsakdo bo ovrednoten po svojih dejanjih. Tisti, ki so služili našemu Gospodu in so z usmiljenjem in sočutjem ravnali z najmanjšimi izmed njegovih bratov in sester, bodo od Jezusa slišali: "Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta!" Tisti, ki niso ljubili v dejanjih in z najmanjšimi niso ravnali usmiljeno, so si izbrali temo, saj jim Jezus pravi: "Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom!" Večnost si določamo s svojo sedanjo s vztrajnostjo. Danes se s svojim ljubečim ali neljubečim ravnanjem do bližnjih postavljamo na Gospodovo desnico ali na njegovo levico, med ovcce ali med kozle.

Sredi vsakdanjega življenja neštetokrat pozabimo na ta veličastni dan in obelodanjenje naše resnice. Ko razmišljamo o Bogu in nebesih, si zlahka domišljamo, da so nam nebesa zagotovljena. Bog je prijazen in usmiljen ter nas ljubi. Zato domnevamo, da so nam nebesa zagotovljena in da bodo v peklu končali le najhujši ljudje. Toda Jezus ne opisuje sodnega dneva na takšen način.

Jezus razloži, da bodo ob sodnem dnevu pravični osupli nad dejstvom, da je bila skrb za lačne, žejne, tujce, gole, bolne ali zaprte enaka izkazovanju ljubezni do Boga. Prav tako bodo tisti, ki so te iste ljudi zanemarjali, osupli, da niso ljubili Boga, ker niso ljubili najmanjših Jezusovih bratov in sester. Jezus je jasen in dokončen.

Kdo so v mojem življenju ti "najmanjši", o katerih govori Jezus? Lačni in žejni niso le tisti, ki imajo fizične potrebe, ampak tudi tisti, ki imajo duhovne potrebe, ki jih je treba zadovoljiti. To so tisti, ki so v življenju izgubljeni ali zmedeni in jim je treba pomagati najti smer. Tujec je lahko vsakdo, ki je osamljen in ga zlahka prezremo. Goli so lahko tisti, ki ne morejo poskrbeti za svoje potrebe. Bolniki so lahko ostareli ali tisti, ki trpijo na različne načine. Zaprti pa so lahko tisti, ki jih veže greh in potrebujejo pomoč, da bi se osvobodili. Ne pozabimo iskati našega Gospoda, saj je navzoč v ljudeh okoli nas.

Danes razmislimo o tistih v svojem življenju, za katere se zdi, da so najbolj izgubljeni in najbolj potrebujejo naše sočutje. Prav tisti, ki jih spregledamo, najpogosteje potrebujejo naše sočutje in usmiljenje. "Najmanjši" so pogosto tisti, ki jih sodimo, obsojamo ali ignoriramo. Spomni se osebe, za katero se zdi, da si najmanj zasluži tvojo ljubezen, in vedi, da v njej živi Jezus, ki čaka, da ga z ljubeznijo sprejmeš.

Nadvse usmiljen Gospod, tvoje usmiljenje je veliko in tvoja sodba je resnična. Pomagaj mi, da bom vedno mislil na tisti dan, ko se boš vrnil v vsem svojem sijaju in slavi, da bi sodil žive in mrtve. Naj resnično upoštevam Tvoje besede in se pripravim na ta dan tako, da Te ljubim v vseh ljudeh, še posebej v tistih, ki so najbolj v stiski. Jezus, zaupam vate.19.2.2024 - El menos digno - Lunes de la primera semana de Cuaresma

"Cuando venga el Hijo del hombre en su gloria, y todos los ángeles con Él, se sentará en el trono de su gloria. Todas las naciones serán reunidas ante Él, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos." (Mt 25,31-32)

¡Qué buena imagen para reflexionar! Trata de imaginar esta escena. En algún momento del futuro, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, ahora también en forma humana como el "Hijo del Hombre", regresará a la tierra en gloria, rodeado de todos los ángeles del cielo, y se sentará en Su trono. Ante este trono estarán reunidos todos los pueblos de todas las naciones que han existido, y cada uno será evaluado según sus obras. Aquellos que hayan servido a nuestro Señor y que hayan tratado con misericordia y compasión a los más pequeños de Sus hermanos y hermanas oirán de Jesús: "¡Venid, benditos de Mi Padre! Recibid en posesión el reino preparado para vosotros desde el principio del mundo". Los que no amaron con obras y no trataron con misericordia a los más pequeños eligieron las tinieblas, porque Jesús les dice: "Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles." Determinamos nuestra eternidad en el presente por nuestra perseverancia. Hoy, por nuestro comportamiento amoroso o desamoroso hacia el prójimo, nos colocamos a la derecha o a la izquierda del Señor, entre las ovejas o entre las cabras.

En medio de la vida cotidiana, nos olvidamos innumerables veces de este día glorioso y de la revelación de nuestra verdad. Cuando pensamos en Dios y en el cielo, es fácil imaginar que el cielo está asegurado. Dios es bondadoso y misericordioso y nos ama. Así que asumimos que el cielo está garantizado y que sólo las peores personas acabarán en el infierno. Pero no es así como Jesús describe el Día del Juicio.

Jesús explica que en el Día del Juicio, los justos se asombrarán de que atender al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo o al encarcelado equivalga a mostrar amor a Dios. Del mismo modo, los que descuidaron a estas mismas personas se asombrarán de no haber amado a Dios por no haber amado al más pequeño de los hermanos y hermanas de Jesús. Jesús es claro y definitivo.

¿Quiénes son los "más pequeños" de los que habla Jesús en mi vida? Los hambrientos y sedientos no son sólo los que tienen necesidades físicas, sino también los que tienen necesidades espirituales que necesitan ser satisfechas. Son los que están perdidos o confundidos en la vida y necesitan que se les ayude a encontrar orientación. Un extraño puede ser cualquiera que se sienta solo y sea fácilmente ignorado. Los desnudos pueden ser aquellos que no pueden ocuparse de sus propias necesidades. Los enfermos pueden ser los ancianos o los que sufren de distintas maneras. Los encarcelados pueden ser aquellos que están atados por el pecado y necesitan ayuda para liberarse. No olvidemos buscar a nuestro Señor, pues Él está presente en las personas que nos rodean.

Reflexionemos hoy sobre los que en nuestra vida parecen estar más perdidos y más necesitados de nuestra compasión. Son los que pasamos por alto los que más a menudo necesitan nuestra compasión y misericordia. Los "últimos" son a menudo los que juzgamos, condenamos o ignoramos. Acuérdate de la persona que parece menos merecedora de tu amor y sabe que Jesús vive en ella, esperando ser acogido con amor.

Señor misericordiosísimo, tu misericordia es grande y tu juicio es verdadero. Ayúdame a pensar siempre en aquel día en que volverás en todo tu esplendor y gloria para juzgar a vivos y muertos. Haz que escuche de verdad tus palabras y me prepare para ese día amándote en todas las personas, especialmente en las más necesitadas. Jesús, confío en Ti.

105 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page