top of page

19.8.2023 – Otrok

»Pustite otroke in ne branite jim priti k meni, kajti takšnih je nebeško kraljestvo.« (Mt 19,14)

Odrasel sem, ko spoznam, da sem otrok, ki živi iz Očetove zastonjske ljubezni. Otrok je sprejet, ljubljen in priznan. Popolnoma zaupa ljubezni tistega, ki ga sprejema. Odrasel postanem, ko svobodno sprejmem otroka, ki je v meni. V nas je Sin, ki hrepeni po Očetu in po nas. Če tega ne sprejmem, zavračam samega sebe, in postanem žrtev posedovanja sebe, drugih in sveta. Sebičnost je smrt. Velikodušno sprejemanje sebe, kot Božjega daru, poveže in me osvobodi, da imam lahko rad sebe in bližnje. Zato nas Jezus vabi naj pridemo k Njemu."Dejad ir a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos". (Mt 19,14)

Soy adulto cuando me doy cuenta de que soy un niño que vive del amor gratuito del Padre. Un niño es aceptado, amado y reconocido. Confía plenamente en el amor de quien le acoge. Me convierto en adulto cuando acepto libremente al niño que hay en mí. En nosotros está el Hijo que anhela al Padre y a nosotros. Si no lo acepto, me rechazo a mí mismo, y me convierto en víctima de la posesión de mí mismo, de los demás y del mundo. El egoísmo es la muerte. Aceptarme generosamente como don de Dios me vincula y me libera para amarme a mí mismo y a los demás. Por eso Jesús nos invita a ir a Él.


"Let the little children go, and do not hinder them from coming to me, for of such is the kingdom of heaven." (Mt 19:14)

I am an adult when I realize that I am a child living out of the Father's free love. A child is accepted, loved and acknowledged. He trusts completely in the love of the one who receives him. I become an adult when I freely accept the child who is within me. In us is the Son who longs for the Father and for us. If I do not accept this, I reject myself, and I become a victim of possession of myself, others and the world. Selfishness is death. Generously accepting myself as God's gift binds and frees me to love myself and others. That is why Jesus invites us to come to Him.

36 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page