top of page

22. 10.2022 – 29. nedelja med letom – Politika in vera

»Tedaj jim je rekel: 'Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.'« (Mt 22,21)

V Cerkvi in zunaj nje so ljudje, ki menijo, da Kristus Cerkvi ni dal pooblastila, da bi govorila o političnih zadevah. Pri tem se redno sklicujejo na evangelij tega tedna. Toda če poznamo in razumemo kontekst in pomen, v katerem je bilo to besedilo napisano, ne daje nobenega streliva tistim, ki želijo, da bi Cerkev ostala v zaprtih prostorih, razmišljala o "duhovnih stvareh", pridigala večne resnice in rajši pela bolj stare kot pa moderne himne.

Vemo, da so v Jezusovem času nekateri mislili, da je bil zelot. Zeloti so bili dobro organizirana skupina, ki se je zavzemala za konec rimske okupacije Izraela. Ena od stvari, ki so jih zeloti počeli, je bila, da niso plačevali rimskih davkov. Razumemo, zakaj so nekateri ljudje mislili, da je bil Jezus morda zelot. Zavzemal se je za revne, bolne, ženske in tiste, ki so živeli na robu družbe. Izpodbijal je verske oblasti svojega časa in jim zagotovo povzročal težave na mnogih krajih, kamor je prišel. Po drugi strani pa je zavračal nasilje, učil svoje privržence, naj molijo za sovražnike in vračajo dobro za zlo. Jezus nam je pokazal, da pravičnost in enakost, ki ju Bog želi videti v svetu, izhajata iz skupnosti, ki jo spreminja ljubezen, ne pa orožje, strah ali maščevanje. Jezus ni bil zelot.

Vendar pa Jezus v tem odlomku ne spodkopava civilne oblasti, temveč jo podpira. Vendar stori še več. "Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega," sledi "in Bogu, kar je Božjega", kar vključuje vse cesarje ali cezarje tega sveta, vse civilne oblasti in države. Občutek, da lahko kot Božje ljudstvo ločimo svoje obveznosti do evangelija od obveznosti do države, je tako napačen kot nevaren.

Spomnimo se le nekaterih najtemnejših poglavij prejšnjega stoletja, pa takoj vidimo, kaj se zgodi, če dobri, cerkveni ljudje, kot smo mi, svoje nedeljske pobožnosti ne povežejo s svojo ponedeljkovo politiko. Zlo zlahka zavlada.

Krščanski voditelji, ki so zadolženi za oznanjevanje in obrambo evangelija, so dolžni uporabiti vsak potreben forum, da bi oznanili, da Božja osebna ljubezen zajema vse in vsakogar pod nebom. Kot nas opominja prerok Izaija, Bog vsakega od nas kliče po imenu.

Včasih se morda ne strinjamo s svojimi verskimi voditelji, morda menimo, da so slabo obveščeni, morda celo menimo, da so prestopili mejo. V tem primeru jim moramo pisati, jim omogočiti, da razmislijo o drugih pogledih in razširijo pogled, na podlagi katerega sprejemajo svoje sodbe. Nikoli pa se ne smemo pustiti zapeljati tistim, ki želijo, da bi bila Cerkev izrinjena iz glavnega toka razprav, ki oblikujejo naš način življenja, naše skupne vrednote, naše zakone, ki jih pripravljamo, in naše prednostne naloge, ki jih določamo za svojo človeško skupnost.

Če cerkev kaže nezainteresiranost za karkoli od tega, je neresnična do vsega za kar je Jezus živel, umrl in bil obujen od mrtvih. Na vsak način bi morali dati cesarju vse, kar mu po pravici pripada zaradi skupnega dobrega. Vendar pa je višja zvestoba namenjena Bogu, ki bo vse cezarje poklical na odgovornost za to, kar so storili in česar niso storili. Od nas bo morda zahteval, da pojasnimo, kako smo jim sploh dovolili, da jim to uide."Entonces les dijo: Dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios" (Mt 22, 21).

Hay personas dentro y fuera de la Iglesia que creen que Cristo no dio a la Iglesia autoridad para hablar de cuestiones políticas. Se remiten con frecuencia al Evangelio de esta semana. Pero si conocemos y comprendemos el contexto y el sentido en que fue escrito este texto, no da munición a quienes quieren que la Iglesia permanezca encerrada en sí misma, que piense en "cosas espirituales", que predique verdades eternas y que cante himnos antiguos en lugar de modernos.

Sabemos que en tiempos de Jesús algunos pensaban que era un zelote. Los zelotes eran un grupo bien organizado que hacía campaña para poner fin a la ocupación romana de Israel. Una de las cosas que hacían los zelotes era no pagar los impuestos romanos. Podemos entender por qué algunas personas pensaron que Jesús podría haber sido un zelote. Defendió a los pobres, a los enfermos, a las mujeres y a los que vivían al margen de la sociedad. Desafió a las autoridades religiosas de su tiempo y, sin duda, les causó problemas en muchos de los lugares a los que fue. Por otra parte, rechazó la violencia, enseñando a sus seguidores a rezar por sus enemigos y a devolver bien por mal. Jesús nos mostró que la justicia y la igualdad que Dios quiere ver en el mundo provienen de una comunidad transformada por el amor, no por las armas, el miedo o la venganza. Jesús no era un zelote.

Pero en este pasaje, Jesús no socava la autoridad civil, sino que la apoya.

Pero hace más. "Dad, pues, al César lo que es del César", seguido de "y a Dios lo que es de Dios", que incluye a todos los emperadores o césares de este mundo, todas las autoridades civiles y los estados. La idea de que nosotros, como pueblo de Dios, podemos separar nuestras obligaciones con el Evangelio de nuestras obligaciones con el Estado es falsa y peligrosa.

Sólo tenemos que recordar algunos de los capítulos más oscuros del siglo pasado para ver de inmediato lo que sucede cuando la gente buena y que va a la iglesia como nosotros no logra vincular nuestras devociones dominicales con nuestra política de los lunes. El mal puede reinar fácilmente.

Los líderes cristianos, encargados de proclamar y defender el Evangelio, están obligados a utilizar todos los foros necesarios para proclamar que el amor personal de Dios se extiende a todos y a todo lo que hay bajo el cielo. Como nos recuerda el profeta Isaías, Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre.

A veces podemos estar en desacuerdo con nuestros líderes religiosos, podemos pensar que están mal informados, podemos incluso pensar que se han pasado de la raya. En ese caso, debemos escribirles, para permitirles considerar otros puntos de vista y ampliar la perspectiva sobre la que emiten sus juicios. Pero nunca debemos dejarnos seducir por quienes quieren que la Iglesia quede al margen de los debates que configuran nuestro modo de vida, nuestros valores comunes, las leyes que elaboramos y las prioridades que establecemos para nuestra comunidad humana.

Si la Iglesia muestra desinterés por todo esto, está faltando a la verdad sobre todo aquello por lo que Jesús vivió, murió y resucitó. Por supuesto, debemos dar al Emperador todo lo que le corresponde por el bien común. Pero la mayor lealtad es para con Dios, que pedirá cuentas a todos los Césares por lo que han hecho y por lo que no han hecho. Puede que nos pida que le expliquemos cómo dejamos que se salieran con la suya.

54 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page