top of page

23.2.2024 – Onkraj odpuščanja

"Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti, da te nasprotnik ne izroči sodniku, sodnik pa pazniku in te ne vržejo v ječo. 26 Resnično, povem ti: Ne prideš od tam, dokler ne plačaš vse do zadnjega novčiča.« (Mt 5,26)

Jezus tu ne daje pravnega nasveta glede kazenskega ali civilnega primera in kako se izogniti pregonu? Zagotovo ne. Predstavlja nam podobo sebe kot pravičnega sodnika. Spodbuja nas, naj se usmilimo vseh in vsakogar, ki bi lahko veljali za naše "nasprotnike".

Odpuščanje drugemu je bistvenega pomena. Nikoli ga ne smemo odreči. Toda odpuščanje pravzaprav niti ni dovolj. Končni cilj mora biti sprava, ki gre veliko dlje. V tem zgornjem evangeliju nas Jezus spodbuja, naj se "spravimo" (poravnamo) s svojimi nasprotniki. Prizadevati si za "prijateljstvo" s tistim, ki vas je obtožil, zlasti če gre za lažno obtožbo, pomeni veliko več kot le odpustiti mu.

Sprijazniti se z drugim in ponovno vzpostaviti pravo prijateljstvo pomeni, da ne le odpustite, ampak tudi storite vse, kar je v vaši moči, da s to osebo ponovno vzpostavite odnos ljubezni. To pomeni, da oba pozabita na svojo krivdo in začneta znova. Za to je seveda potrebno, da oba sodelujeta v ljubezni, za nas pa to pomeni, da se trudimo, da bi dosegli spravo.

Pomislimo na nekoga, ki nas je prizadel in je naš odnos z njim poškodovan. Ali smo tej osebi v molitvi pred Bogom odpustili? Ali smo molili za to osebo in prosili Boga, naj ji odpusti? Če je tako, potem smo zdaj pripravljeni na naslednji korak: v ljubezni se obrnimo k njej, da bi popravili najin odnos. Za to je potrebna velika ponižnost, zlasti če je bila druga oseba vzrok za bolečino in zlasti če vam ni izrekla besed obžalovanja in vas prosila za odpuščanje. Ne čakajte, da to stori. Poiščite načine, kako tej osebi pokazati, da jo imate radi in da želite zaceliti bolečino. Ne spominjajte se njegovega greha in ne gojite zamere do njega. Iščite le ljubezen in usmiljenje.

Jezus to spodbudo zaključi z močnimi besedami. Če ne bomo storili vsega, kar je v naši moči, da bi se spravili in ponovno vzpostavili svoj odnos, bomo za to odgovarjali. Čeprav se to na prvi pogled morda zdi nepravično, pa očitno ni, saj je to globina usmiljenja, ki nam ga naš Gospod ponuja vsak dan. Nikoli nam ne bo dovolj žal za naše grehe, vendar nam Bog vseeno odpusti in se z nami spravi. Kakšna milost! Če pa te iste milosti ne ponudimo drugim, v bistvu omejimo Božjo zmožnost, da to milost ponudi nam, in od nas se bo zahtevalo, da vrnemo "zadnji cent" svojega dolga Bogu.

Danes razmislimo o osebi, ki nam pride na misel in s katero bi se morali v celoti spraviti in obnoviti ljubeč odnos. Molimo za milost odpuščanja in sprave, posvetimo se ji in poiščimo priložnosti za spravo. To storimo brez zadržkov. Svoje odločitve ne bomo nikoli obžalovali.

Naš najbolj usmiljeni Gospod, zahvaljujem se ti, ker si mi odpustil in me popolnoma in v celoti ljubiš. Hvala ti, da si se kljub mojemu nepopolnemu kesanju spravil z menoj. Daj mi srce, dragi Oče, ki si vedno prizadeva ljubiti grešnika. Pomagaj mi, da bom v največji možni meri delil usmiljenje po zgledu tvojega Božjega usmiljenja. Jezus, zaupam ti.

23.2.2024 - Más allá del perdón - Viernes de la primera semana de Cuaresma

"Reconcíliate pronto con tu adversario mientras estés todavía en el camino con él, para que el adversario no te entregue al juez, y el juez al guardia, y no seas echado en la cárcel. 26 De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo." (Mt 5,26)

¿Jesús no está aquí dando consejos legales sobre un caso criminal o civil y cómo evitar ser procesado? Desde luego que no. Nos presenta una imagen de sí mismo como juez justo. Nos anima a tener misericordia de todos y cada uno de los que puedan ser considerados nuestros "adversarios".

El perdón del otro es esencial. Nunca debemos renunciar a él. Pero el perdón no basta. El objetivo último debe ser la reconciliación, que va mucho más allá. En el Evangelio anterior, Jesús nos anima a "reconciliarnos" (hacer las paces) con nuestros adversarios. Buscar la "amistad" con quien te ha acusado, sobre todo si se trata de una acusación falsa, significa mucho más que perdonarle.

Reconciliarse con la otra persona y reconstruir una verdadera amistad significa no sólo perdonar, sino también hacer todo lo que esté en tu mano para reconstruir una relación de amor con esa persona. Significa que ambos olvidáis vuestra culpa y empezáis de nuevo. Esto requiere, por supuesto, que ambos trabajen juntos en el amor, pero para nosotros significa trabajar por la reconciliación.

Pensamos en alguien que nos ha hecho daño y nuestra relación con él está dañada. ¿Hemos perdonado a esa persona en oración ante Dios? ¿Hemos rezado por esa persona y le hemos pedido a Dios que la perdone?

Si es así, ya estamos preparados para el siguiente paso: dirijámonos a ella con amor para reparar nuestra relación. Esto requiere una gran humildad, sobre todo si la otra persona ha sido la causante del dolor y especialmente si no te ha dicho ni una palabra de arrepentimiento ni te ha pedido perdón. No esperes a que lo haga. Busca maneras de demostrar que amas a esa persona y que quieres curar el daño. No recuerdes su pecado y no guardes resentimiento hacia ella. Busca sólo el amor y la misericordia.

Jesús concluye esta exhortación con estas poderosas palabras. Si no hacemos todo lo que está en nuestra mano para reconciliarnos y restablecer nuestra relación, tendremos que rendir cuentas. Aunque esto pueda parecer injusto a primera vista, es evidente que no lo es, pues ésta es la profundidad de la misericordia que nuestro Señor nos ofrece cada día. Nunca nos arrepentiremos lo suficiente de nuestros pecados, pero Dios nos perdonará y se reconciliará con nosotros. ¡Qué misericordia! Pero si no ofrecemos esta misma gracia a los demás, en realidad estamos limitando la capacidad de Dios para ofrecernos esta gracia a nosotros, y se nos exigirá que devolvamos a Dios el "último céntimo" de nuestra deuda.

Consideremos hoy a una persona que nos viene a la mente con la que deberíamos reconciliarnos plenamente y renovar una relación de amor. Pidamos la gracia del perdón y la reconciliación, dediquémonos a ella y busquemos oportunidades de reconciliación. Hagámoslo sin reservas. Nunca nos arrepentiremos de nuestra decisión.

Señor misericordiosísimo, te doy gracias por haberme perdonado y por amarme completa y totalmente. Gracias por haberte reconciliado conmigo a pesar de mi arrepentimiento imperfecto. Dame un corazón, Padre mío, que busque siempre amar al pecador. Ayúdame a compartir tu misericordia al máximo, siguiendo el ejemplo de tu misericordia divina. Jesús, confío en ti.

89 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page