top of page

28.2.2024 – Pogumno in z ljubeznijo križu naproti

Ko je šel Jezus proti Jeruzalemu, je vzel dvanajst učencev na sámo in jim med potjo rekel: 18 »Glejte, v Jeruzalem gremo in Sin človekov bo izročen vélikim duhovnikom in pismoukom. Obsodili ga bodo na smrt 19 in izročili poganom, da ga bodo zasmehovali, bičali in križali, toda tretji dan bo obujen.«." (Mt 20,17-19)

Kakšen pogovor je moral biti to! Ko je Jezus tik pred prvim velikim tednom z dvanajsterimi potoval v Jeruzalem, je odkrito in jasno govoril o tem, kaj ga čaka v Jeruzalemu. Predstavljajte si, kaj so si mislili učenci. V marsičem je bil to zanje takrat prevelik zalogaj, da bi ga dojeli. Marsikaj od Jezusa izrečenega učenci takrat raje ne bi slišali. A Jezus je vedel, da morajo slišati to težko resnico, zlasti ko se je bližal trenutek križanja.

Pogosto nam je težko sprejeti celotno sporočilo evangelija. Zakaj? Zato, ker nas celotno sporočilo evangelija vedno usmerja h križu in vstajenju. Središče evangelija je Kristusova ljubezen, ki se žrtvuje. Njega smo povabljeni sprejeti, vzljubiti in posledično vsaj malo dojeti in ga z zaupanjem oznanjati.

Toda kako to storiti? Začnimo s samim Gospodom.

Jezus se ni bal resnice. Vedel je, da sta njegovo trpljenje in smrt neizbežna, zato je bil pripravljen in voljan to resnico brez oklevanja sprejeti. Na svoj križ ni gledal v negativni luči. Nanj ni gledal kot na tragedijo, ki se ji je treba izogniti. Ni dovolil, da bi ga strah odvrnil od tega. Namesto tega je Jezus na svoje neizbežno trpljenje gledal v luči resnice. Svoje trpljenje in smrt je videl kot veličastno dejanje ljubezni, zato se ni bal sprejeti trpljenja, ampak je o njem tudi z zaupanjem in pogumom spregovoril.

V svojem življenju smo povabljeni, da vedno zajemamo iz Jezusovega poguma in ljubezni, še posebej pa vsakič, ko se moramo soočiti preizkušnjami, težavami in stisko. Ko se to zgodi, nas napadajo različne skušnjave: najpogostejša je jeza, nato iskanje načinov, kako se težavi izogniti, kriviti druge zanje, obupati in podobno. Križem, ki nas čakajo se poskušamo na neštete načine izogniti.

Kaj pa, če bi namesto tega sredi križev in težav sledili Vstalemu Gospodu? Kaj če bi se v moči njegove navzočnosti in ljubezni pogumno soočili z vsakim križem, ki je pred nami? Kaj če bi namesto iskanja izhoda iskali kako skupaj z Njim vstopiti v težavo? V nas je Jezusov Duh, ki je prav na križu premagal smrt in nam obnovil življenje. To dela še vedno, vsakič ko mu dovolimo in mu v svojem srcu damo besedo. Tako vsak naš križ lahko postane orodje velike milosti za nas in za druge. V moči Njegove ljubezni lahko križe sprejemamo, se jim ne izogibamo in jih ne preklinjamo.

Razmislimo o težavah, s katerimi se soočamo. Ali jih vidimo tako, kot jo vidi Jezus? Ali lahko vsak križ, ki ga dobimo, sprejmemo kot priložnost za požrtvovalno ljubezen? Ali ga lahko sprejmemo z upanjem in zaupanjem, ker vemo, da lahko Bog iz njega potegne dobro? Skupaj z Gospodov se učimo z veseljem sprejmete težave, s katerimi se soočamo, kajti vsi naši križi so na koncu deležni vstajenja z našim Gospodom.

Naš trpeči Gospod, z ljubeznijo in pogumom si svobodno sprejel krivico križa. Videl si onkraj navideznega škandala in trpljenja. Zlo, ki ti je bilo storjeno, si spremenil v največje dejanje ljubezni, kar jih poznamo. Daj mi milost, da bom z zaupanjem in odločno zajemal iz tvoje popolne ljubezni. Jezus, zaupam vate.Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los doce discípulos y les dijo mientras iban: 18 "He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte 19 y lo entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará'" (Mt 20, 17-19).

¡Qué conversación debió de ser aquella! Cuando Jesús viajó a Jerusalén con los Doce justo antes de la primera Semana Santa, habló abierta y claramente de lo que le esperaba en Jerusalén. Imagínese lo que estarían pensando los discípulos. En muchos sentidos, era demasiado para que lo comprendieran en aquel momento. Mucho de lo que Jesús dijo, los discípulos preferirían no haberlo oído. Pero Jesús sabía que necesitaban oír esta difícil verdad, especialmente cuando se acercaba el momento de la crucifixión.

A menudo nos resulta difícil aceptar todo el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque todo el mensaje del Evangelio nos remite siempre a la cruz y a la resurrección. El centro del Evangelio es el amor sacrificial de Cristo. Se nos invita a aceptarlo, a amarlo y, en consecuencia, a comprenderlo al menos un poco y a proclamarlo con confianza.

Pero, ¿cómo hacerlo? Empecemos por el Señor mismo.

Jesús no tenía miedo de la verdad. Sabía que su sufrimiento y su muerte eran inevitables, y estaba preparado y dispuesto a aceptar esta verdad sin vacilar. No vio su cruz de forma negativa. No la vio como una tragedia que había que evitar. No permitió que el miedo le distrajera de ella. Por el contrario, Jesús miró su sufrimiento inminente a la luz de la verdad. Él vio su sufrimiento y su muerte como un glorioso acto de amor, y no tuvo miedo de aceptar el sufrimiento, sino que habló de él con confianza y valentía.

En nuestra propia vida estamos llamados a inspirarnos siempre en el valor y el amor de Jesús, y especialmente cada vez que tenemos que afrontar pruebas, dificultades y penurias. Cuando esto sucede, nos asaltan diversas tentaciones: la más común es la ira, luego buscar formas de evitar el problema, culpar a los demás por ello, rendirnos, etc. Intentamos evitar las cruces que nos esperan de innumerables maneras.

¿Y si, en cambio, en medio de las cruces y las dificultades, siguiéramos al Señor resucitado? ¿Y si, con la fuerza de su presencia y de su amor, afrontáramos con valentía cada cruz que se nos pone delante? ¿Y si, en lugar de buscar una salida, buscáramos la manera de entrar en la dificultad con Él? En nosotros está el Espíritu de Jesús, que en la cruz venció a la muerte y nos devolvió la vida. Lo sigue haciendo cada vez que se lo permitimos y le damos una palabra en nuestro corazón. De este modo, cada cruz que tomamos puede convertirse en un instrumento de gran gracia para nosotros y para los demás. En el poder de Su amor, podemos aceptar nuestras cruces, no evitarlas ni maldecirlas.

Pensemos en los problemas a los que nos enfrentamos. ¿Los vemos como los ve Jesús? ¿Podemos aceptar cada cruz que se nos presenta como una oportunidad de amor sacrificial? ¿Podemos aceptarla con esperanza y confianza, sabiendo que Dios puede sacar algo bueno de ella? Junto con el Señor aprendemos a aceptar con alegría las dificultades que afrontamos, porque todas nuestras cruces son compartidas en última instancia en la resurrección con nuestro Señor.

Señor nuestro que sufres, con amor y valentía aceptaste libremente la injusticia de la cruz. Viste más allá del aparente escándalo y sufrimiento. Transformaste el mal que te hicieron en el mayor acto de amor que conocemos. Dame la gracia de recurrir a tu amor perfecto con confianza y determinación. Jesús, confío en Ti.

72 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

留言


bottom of page