top of page

28.9.2023 – Naše herodovstvo

»Herod je rekel: 'Janeza sem jaz dal obglaviti; kdo pa je ta, o katerem slišim take reči?'« (Lk 9,9)

Herod je kakor večina zahodnih kristjanov, ki ne verjamejo v vstajenje. Prepričani smo, da je smrt močnejša od Božje besede, močnejša od Jezusa. Čeprav Herod ubije Krstnika, se ne more rešiti vprašanja: Kdo je ta? Ker ima zaprto srce, je njegov domet hotenje, da Jezusa umori. Zato v zahodnih potrošniških družbah preganjamo kristjane in ne maramo Kristusa. Ker ne sprejmemo Božjega odgovora, smo žrtev besa in samouničevalnosti (v materah pobijemo več kot 81 otrok vsako minuto). Zato nas Jezus čaka na križu. Tam je čakal svoje prve učence, Heroda in tam čaka tudi vse nas. Le tam ga lahko zares prepoznamo. Najprej hudodelci, potem pa še vsi, ki menijo, da to niso. Na križu nam Oče podari najboljše zdravilo.Herodes dijo: "Yo mandé decapitar a Juan; pero ¿quién es éste de quien oigo tales cosas?" (Lucas 9:9).

Herodes es como la mayoría de los cristianos occidentales que no creen en la resurrección. Creemos que la muerte es más fuerte que la Palabra de Dios, más fuerte que Jesús. Aunque Herodes mate al Bautista, no puede resolver la cuestión. Como tiene el corazón cerrado, su alcance es asesinar a Jesús. Por eso en las sociedades de consumo occidentales perseguimos a los cristianos y nos disgusta Cristo. Porque no aceptamos la respuesta de Dios, somos víctimas de la rabia y la autodestrucción (matamos a más de 81 niños cada minuto en nuestras madres) Por eso Jesús nos espera en la cruz. Allí esperó a sus primeros discípulos, a Herodes, y allí nos espera a todos nosotros. Sólo allí podemos reconocerle de verdad. Primero los malhechores, y después todos los que creen que no lo son. En la cruz, el Padre nos da la mejor medicina.


"Herod said, 'I had John beheaded; but who is this of whom I hear such things?'"(Luke 9:9).

Herod is like most Western Christians who do not believe in the resurrection. We believe that death is stronger than the Word of God, stronger than Jesus. Even though Herod kills the Baptist, he cannot resolve the question. Because he has a closed heart, his range is to murder Jesus. That is why in Western consumer societies we persecute Christians and dislike Christ. Because we do not accept God's answer, we are victims of rage and self-destructiveness (we kill more than 81 children every minute in our mothers). That is why Jesus is waiting for us on the cross. He waited there for His first disciples, Herod, and He waits there for all of us. Only there can we truly recognise him. First the evildoers, and then all those who think they are not. On the cross, the Father gives us the best medicine.

37 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page