top of page

29.2.2024 - Močan kontrast

»Živel je bogataš. Oblačil se je v škrlat in dragoceno tkanino ter se dan na dan sijajno gostil. Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu. Rad bi se najedel tega, kar je padalo z bogataševe mize, in celo psi so prihajali in lizali njegove rane.« (Lk 16,19-21)

Eden od razlogov, zakaj je ta zgodba tako močna, je jasno opisno nasprotje med bogatašem in Lazarjem. To nasprotje zaznamo tudi v končnem izidu življenja vsakega od njiju.

Bogataševo življenje se zdi, vsaj na videz, veliko bolj zaželeno. Bogat je, ima dom, v katerem živi, oblači se v lepa oblačila in vsak dan razkošno jé. Lazar pa je reven, nima doma, nima hrane, prekrit je z ranami in prenaša celo ponižanje, ko mu psi ližejo rane. Kateri od teh dveh bi jaz raje bil?

Preden odgovorim na to vprašanje, razmislim o naslednjem. Ko oba umreta, doživita zelo različni večni usodi. Ko je ubogi Lazar umrl, so ga "odnesli angeli" v Abrahamovo naročje. Ko pa je umrl brezimni bogataš, je odšel v podzemlje, kjer ga je čakala nenehna muka. Torej še enkrat: kateri od teh dveh bi jaz raje bil?

Ena izmed najbolj zapeljivih in zavajajočih resničnosti v našem življenju je privlačnost bogastva, razkošja in lepih stvari. Čeprav materialni svet sam po sebi ni slab, ga spremlja velika skušnjava. Iz te zgodbe in številnih drugih Jezusovih naukov na to temo je razvidno, da ne smemo zanemariti skušnjave bogastva in njegovega vpliva na našega duha, dušo in telo. Tisti, ki so bogati s stvarmi tega sveta, so pogosto v skušnjavi, da bi živeli zase, namesto da bi živeli za druge. Ko ima človek vse udobje, ki ga ponuja ta svet, zlahka brez skrbi za druge uživa v svojem udobju. Prav v tem je neizrečeno nasprotje med tema dvema moškima.

Čeprav je Lazar materialno reven, je jasno, da je bogat v tistem, kar je v življenju pomembno. To dokazuje njegova večna nagrada. Jasno je, da je bil v svoji materialni revščini bogat v dobrodelnosti. Človek, ki je bil bogat v stvareh tega sveta, je bil očitno reven v dobrodelnosti, zato ob izgubi fizičnega življenja ni imel ničesar, kar bi lahko odnesel s seboj. Nobenih večnih zaslug. Nobene ljubezni do bližnjega. Ničesar.

Razmislimo o tem, kaj si želimo? V naših željah prevečkrat prevladujejo prevare materialnega bogastva in posvetne lastnine. Tudi tisti, ki imajo malo, zlahka postanejo odvisni od teh nezdravih želja. Namesto tega se učimo želeti le tisto, kar je večno. Želimo si ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. To naj bo naš edini življenjski cilj in tako bodo tudi nas angeli odnesli v Abrahamovo naročje, ko se bo naše življenje končalo.

Naš Gospod, vir resničnega bogastva, ti si se odločil, da boš na tem svetu ubog, da bi nam dal znamenje, da pravo bogastvo ni materialno, ampak v ljubezni s katero živimo materialno kot dar. Pomagaj mi, da te bom ljubil, moj Bog, z vsem svojim bitjem in da bom ljubil druge, kot jih ljubiš ti. Naj bom dovolj moder, da bo duhovno bogastvo moj edini življenjski cilj, tako da bom tega bogastva deležen vso večnost. Jezus, zaupam vate."Vivía como un hombre rico. Se vestía de escarlata y de telas preciosas, y hacía espléndidos banquetes día tras día. Y a su puerta yacía un pobre, que se llamaba Lázaro, y tenía llagas por todo el cuerpo. Quería comer lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las heridas." (Lucas 16:19-21)

Una de las razones por las que esta historia es tan poderosa es el claro contraste descriptivo entre el hombre rico y Lázaro. Este contraste también se ve en el resultado final de la vida de cada uno de ellos.

La vida del rico parece, al menos en apariencia, mucho más deseable. Es rico, tiene una casa donde vivir, viste ropas finas y come suntuosamente todos los días. Lázaro, en cambio, es pobre, no tiene casa ni comida, está cubierto de heridas e incluso soporta la humillación de que los perros le laman las heridas. ¿Cuál de los dos preferiría ser?

Antes de responder a esta pregunta, permítanme considerar lo siguiente. Cuando ambos mueren, experimentan destinos eternos muy diferentes. Cuando el pobre Lázaro murió, fue "llevado por los ángeles" al seno de Abraham. Pero cuando el rico sin nombre murió, fue al inframundo, donde estuvo en constante tormento. Una vez más: ¿cuál de los dos preferiría ser?

Una de las realidades más seductoras y engañosas de nuestra vida es la atracción que ejercen la riqueza, el lujo y las cosas bellas. Aunque el mundo material no es malo en sí mismo, va acompañado de una gran tentación. De esta historia y de muchas otras enseñanzas de Jesús sobre este tema se desprende claramente que no debemos ignorar la tentación de la riqueza y su efecto en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Los que son ricos en las cosas de este mundo a menudo tienen la tentación de vivir para sí mismos en lugar de para los demás. Cuando uno tiene todas las comodidades de este mundo, es fácil disfrutar de las propias comodidades sin preocuparse por los demás. Éste es el contraste tácito entre estos dos hombres.

Aunque Lázaro es pobre materialmente, está claro que es rico en lo que es importante en la vida. Así lo demuestra su recompensa eterna. Está claro que en su pobreza material era rico en caridad. Un hombre que era rico en las cosas de este mundo era claramente pobre en caridad, de modo que cuando perdió su vida física no tenía nada que llevarse consigo. Ningún mérito eterno. Ni amor al prójimo. Nada.

Pensemos en ello, ¿qué queremos? Con demasiada frecuencia, nuestros deseos están dominados por el engaño de la riqueza material y las posesiones mundanas. Incluso los que tienen poco pueden convertirse fácilmente en adictos a estos deseos malsanos. En cambio, aprendemos a desear sólo lo que es eterno. Deseamos el amor de Dios y el amor al prójimo. Este debería ser nuestro único objetivo en la vida, y así también nosotros seremos llevados por los ángeles al seno de Abraham cuando nuestra vida llegue a su fin.

Señor nuestro, fuente de las verdaderas riquezas, elegiste ser pobre en este mundo para darnos una señal de que las verdaderas riquezas no son materiales, sino en el amor con el que vivimos materialmente como un don. Ayúdame a amarte, Dios mío, con todo mi ser y a amar a los demás como tú los amas. Que sea lo suficientemente sabio como para hacer de las riquezas espirituales mi único objetivo en la vida, de modo que pueda compartir estas riquezas por toda la eternidad. Jesús, confío en ti.

62 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page