top of page

3.3.2024 – Dvojno Očiščenje - Tretja postna nedelja (leto B)

»In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, 16 prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« (Jn 2,15-16)

Vsi štirje evangeliji govorijo o Jezusovem očiščenju templja. Vendar pa sinoptiki (Matej, Marko in Luka), ta dogodek prikažejo drugače od Janeza. V Janezovem evangeliju je ta dogodek umeščen na sam začetek Jezusovega javnega delovanja. To je bil njegov prvi poskus očiščenja templja. Jezus je v Janezovi različici zgodbe tudi manj strog, saj navaja le, da so menjalci denarja spremenili hišo njegovega očeta v "tržnico". V treh sinoptičnih evangelijih se ta dogodek zgodi ob samem koncu Jezusovega javnega delovanja, manj kot teden dni pred Jezusovo smrtjo, ko se je zadnjič vrnil v Jeruzalem. V teh različicah je Jezus strožji in izjavlja, da so menjalci denarja hišo njegovega očeta spremenili v "razbojniško jamo" in ne le v "tržnico".

Judovski tempelj je bil v času Jezusovega javnega delovanja kraj, kamor so ljudje vsako leto potovali na pasho, da bi žrtvovali brezhibno jagnje moškega spola v spomin na prvo pasho v Egiptu, ko je Bog osvobodil Jude iz suženjstva. Med tem praznovanjem so judovske družine jagnje kupile med potjo v Jeruzalem. Ob določenem času so žival zaklali na dvorišču templja in jo nato predložili duhovniku, ki je pobral nekaj krvi in z njo poškropil oltar, nato pa odstranil kožo, organe in maščobo, da bi jih sežgal v daritvi. Meso so vrnili družini in ga spekli na žerjavici iz vej granatnega jabolka, da so se z njim lahko posladkali, ko so se spominjali odrešilnega dejanja, ki ga je Bog storil za njihove prednike v Egiptu.

Kristjani vidimo judovski tempelj kot simbol in predpodobo Kristusa, novega templja, ki je tudi duhovnik in žrtveno Jagnje. Spomnimo se tudi, da se je ob Jezusovi smrti zastor v templju pretrgal na dvoje in ga tako odprl vsemu svetu, da bi bili vsi deležni žrtvovanja Božjega Jagnjeta. Zdaj smo povabljeni v to najsvetejše v svetišču, da bi bili deležni novega življenja milosti, ki jo je uresničila Jezusova žrtev. Ker milost Gospodove žrtve vstopi v vsako srce, ki veruje, da bi ga očistila in prečistila, postane vsak, ki prejme to milost, novo Božje bivališče, član njegovega novega templja, Kristusovega telesa.

Ko je Jezus prišel na praznik pashe in bil priča kupovanju in prodajanju teh živali v templju, jih je z veliko vnemo pregnal. Jasno je, da je praznovanje pashe postalo bolj tržnica za dobiček kakor pa praznovanje vere. Jezusovo dejanje je tudi simbol gorečnosti, s katero hoče danes očistiti tempelj tvojega in mojega srca. Ko greh in nered prežemata naše srce, lahko naš Gospod najprej pristopi z nežnim grajanjem, kot je to storil pri prvem čiščenju templja v Janezovem evangeliju. Če vztrajamo v svojih grehih, pa bo naš Gospod pri svojem čiščenju postal bolj goreč, kot je bil pri svojem zadnjem poskusu očiščenja templja teden dni pred smrtjo.

Razmislimo o tem dvojnem očiščenju jeruzalemskega templja, ki ga je opravil naš Gospod, in navežimo  Jezusovo čiščenje tudi na svoja srca. V čem me Gospod nežno opominja? Ali pa že leta trmasto vztrajam v kakšnem zlu, ki ga Jezus hoče razkrinkati in me očistiti? Dovolim mu, da me z ljubeznijo opomni in očisti, da me bo njegova odrešilna žrtev Božjega Jagnjeta resnično očistila.

Naš Gospod, tvoj ogenj ljubezni nas prečiščuje. Jeruzalemski tempelj si očistil ne enkrat, ampak dvakrat. Pridi in naredi mojo dušo za svoje bivališče ter me očisti vseh grehov. Pomagaj mi, da spregledam vsa svoja trmasta vztrajanja v slabem in ti jih izročim, da me tvoja ljubezen v zakramentu spovedi prečisti, da bom spet tvoje svetišče. Jezus, zaupam ti."Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes. Y esparció el dinero a los cambistas, y volcó las mesas, 16 y dijo a los vendedores de palomas: "Quitad todas estas cosas, y no hagáis mercado en la casa de mi Padre."" (Jn 2,15-16)

Los cuatro Evangelios narran la purificación del templo por parte de Jesús. Sin embargo, los Sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) describen este acontecimiento de forma diferente a Juan. En el Evangelio de Juan, este acontecimiento se sitúa al principio del ministerio público de Jesús. Fue su primer intento de limpiar el templo. En la versión de Juan, Jesús es también menos severo, afirmando únicamente que los cambistas convirtieron la casa de su padre en un "mercado". En los tres Evangelios sinópticos, este suceso ocurre al final del ministerio público de Jesús, menos de una semana antes de su muerte, cuando regresó a Jerusalén por última vez. En estas versiones, Jesús es más estricto y declara que los cambistas han convertido la casa de su padre en una "cueva de ladrones" y no sólo en un "mercado".

El Templo judío era, en la época del ministerio público de Jesús, el lugar al que la gente se desplazaba cada año con motivo de la Pascua para sacrificar un cordero macho inmaculado, en conmemoración de la primera Pascua en Egipto, cuando Dios liberó a los judíos de la esclavitud. Durante esta celebración, las familias judías compraban el cordero de camino a Jerusalén. A la hora señalada, el animal era sacrificado en el patio del Templo y luego presentado al sacerdote, que recogía parte de la sangre y la rociaba sobre el altar, después retiraba la piel, los órganos y la grasa para quemarlos en el sacrificio. La carne se devolvía a la familia y se asaba sobre brasas hechas con ramas de granada, para que pudieran darse un festín recordando el acto redentor de Dios para con sus antepasados en Egipto.

Los cristianos ven en el Templo judío un símbolo y una prefiguración de Cristo, el nuevo Templo, que es también el sacerdote y el Cordero del sacrificio. Recordamos también que, a la muerte de Jesús, el velo del Templo se rasgó en dos, abriéndose al mundo entero para que todos pudieran participar en el sacrificio del Cordero de Dios. Ahora estamos invitados a entrar en este lugar santísimo del santuario para participar en la nueva vida de gracia que se ha hecho realidad gracias al sacrificio de Jesús. Puesto que la gracia del sacrificio del Señor entra en cada corazón creyente para limpiarlo y purificarlo, todo el que recibe esta gracia se convierte en una nueva morada de Dios, un miembro de su nuevo templo, el Cuerpo de Cristo.

Cuando Jesús llegó a la fiesta de la Pascua y presenció la compraventa de estos animales en el templo, los expulsó con gran celo. Está claro que la celebración de la Pascua se había convertido más en un mercado para obtener beneficios que en una celebración de la fe. La acción de Jesús es también un símbolo del celo con que Él quiere purificar hoy el templo de tu corazón y el mío. Cuando el pecado y el desorden impregnan nuestros corazones, nuestro Señor puede acercarse primero con una suave reprimenda, como hizo en la primera purificación del templo en el Evangelio de Juan. Si persistimos en nuestros pecados, sin embargo, nuestro Señor se volverá más celoso en su limpieza, como lo fue en su último intento de limpiar el Templo una semana antes de su muerte.

Reflexionemos sobre esta doble purificación del Templo de Jerusalén por nuestro Señor, y relacionemos también la purificación de Jesús con nuestro propio corazón. ¿En qué me recuerda suavemente el Señor? ¿O he persistido obstinadamente durante años en algún mal que Jesús quiere desenmascarar y limpiarme? Le permito que me lo recuerde amorosamente y me purifique, para que su sacrificio expiatorio del Cordero de Dios me limpie de verdad.

Señor nuestro, tu fuego de amor nos purifica. Purificaste el Templo de Jerusalén no una, sino dos veces. Ven y haz de mi alma Tu morada y límpiame de todos mis pecados. Ayúdame a pasar por alto toda mi obstinada persistencia en el mal y a entregártelos, para que tu amor me purifique en el sacramento de la confesión, para que vuelva a ser tu santuario. Jesús, confío en ti.64 views0 comments

Comments


bottom of page