top of page

7.3.2024 – Božje kraljestvo je med nami

Updated: Mar 8

"Če pa z Božjim prstom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo." (Lk 11,20)

Božje kraljestvo lahko pride k nam na različne načine. Zgornja vrstica iz današnjega evangelija se pojavi sredi zgodbe o Jezusu, ki iz nemega človeka izžene demona. Ko je bil demon izgnan, je nemi začel govoriti in vsi so se čudili. In čeprav so se nekateri čudili in zaradi tega zrasli v veri, so drugi svoje čudenje spremenili v iracionalno nasprotovanje.

Nerazumni so videli, kaj je Jezus storil, vendar niso hoteli sprejeti, da je njegova moč božanska. Zato so rekli: "Z močjo Belzebula izganja hude duhove." Niso mogli zanikati, da je Jezus demona izgnal, saj so to videli na lastne oči. Niso hoteli sprejeti Jezusove božanskosti, zato so nespametno zaključili, da Jezus izganja z močjo "kneza demonov".

Takšno iracionalno stališče je od vseh naših stališč eno najnevarnejših. Razkriva trmo in trdosrčnost. Deležni so bili neverjetnega pričevanja o delovanju Božje moči, vendar se na to, čemur so bili priča, niso hoteli odzvati z vero. Trmasti se na prihod Božjega kraljestva odzovejo nasilno in iracionalno. Takšen odziv v danes zelo razširjen. Mnogi se po sodobnih medijih nenehno nasilno in nerazumno odzivajo na vse, kar je povezano z Božjim kraljestvom. Posledično hudi duh zlahka mnoge zavaja ter pozvroča zmedo in kaos.

Za tiste z vero in odprtim srcem pa je čisto sporočilo evangelija kot voda za suho in izsušeno dušo. Vsrkajo ga in so deležni velike osvežitve. Kristus jim daje moč, navdih in svete želje, da bi pospeševali Božje kraljestvo. Nerazumnost izgine in prevlada čista Božja resnica.

Premislimo: Ali smo na kakršen koli način trmasti? Katere Kristusove misli in kateri nauki Cerkve mi gredo na živce in jih zavračam? Katere resnico za svoje življenje bi moral slišati pa se nočem odpreti? Molimo, da bi vsak dan znova sprejemali Božje kraljestvo in ga z vso močjo širili med svojimi sodobniki.

Naš Gospod, ti si stvarnik vsega in v ljubezni vsemogočen nad vsemi stvarmi. Prosim te, uveljavljal svojo moč tudi v mojem življenju. Vzpostavi svoje kraljevanje tudi v meni. Naj bo moje srce vedno odprto zate in za tvoje navdihe Svetega Duha. Jezus, zaupam ti."Pero si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que ha llegado a vosotros el Reino de Dios". (Lucas 11:20)

El Reino de Dios puede llegar a nosotros de diferentes maneras. El versículo anterior del Evangelio de hoy ocurre en medio de la historia de Jesús expulsando un demonio de un hombre mudo. Después de expulsar al demonio, el mudo empezó a hablar y todos se asombraron. Y aunque algunos se maravillaron y crecieron en la fe por ello, otros convirtieron su asombro en oposición irracional.

Los irracionales vieron lo que Jesús había hecho, pero se negaron a aceptar que su poder era divino. Así que dijeron: "Por el poder de Beelzebul echa fuera espíritus malignos". No podían negar que Jesús había expulsado al demonio, porque lo habían visto con sus propios ojos. Se negaron a aceptar la divinidad de Jesús, así que concluyeron tontamente que Jesús expulsa por el poder del "príncipe de los demonios."

Tal posición irracional es una de las más peligrosas de todas nuestras posiciones. Revela terquedad y dureza de corazón. Habían presenciado un testimonio increíble de la obra del poder de Dios, pero se negaron a responder con fe a lo que habían presenciado. Los obstinados responden violenta e irracionalmente a la venida del reino de Dios. Tal respuesta está muy extendida hoy en día. Muchos, a través de los medios de comunicación modernos, continuamente reaccionan violenta e irracionalmente a cualquier cosa relacionada con el reino de Dios. Como resultado, el espíritu maligno engaña fácilmente a muchos y genera confusión y caos.

Para los que tienen fe y un corazón abierto, el mensaje puro del Evangelio es como agua para un alma seca y reseca. Lo absorben y se sienten muy refrescados. Cristo les da la fuerza, la inspiración y los santos deseos de hacer avanzar el reino de Dios. La irracionalidad desaparece y prevalece la pura verdad de Dios.

Reflexionemos sobre nuestro propio corazón. ¿Somos obstinados en algo? ¿Qué pensamientos de Cristo y qué doctrinas de la Iglesia me sacan de quicio y rechazo? ¿Qué verdad para mi vida necesito escuchar pero me niego a abrirme a ella? Oremos para que cada día recibamos de nuevo el Reino de Dios y lo difundamos con todas nuestras fuerzas entre nuestros contemporáneos.

Señor nuestro, tú eres el creador de todas las cosas y en el amor omnipotente sobre todas las cosas. Por favor, ejerce tu poder también en mi vida. Establece tu reinado también en mí. Que mi corazón esté siempre abierto a ti y a tus inspiraciones del Espíritu Santo. Jesús, confío en ti.


57 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page