top of page

9.9.2023 – Bližina

»In rekel jim je: 'Sin človekov je gospodar sobote.'« (Lk 6,5)

Jezus nam podari novo Božjo hišo, Očeta, ki je naš dom. Sobota je dan povezanosti in življenja z Bogom in iz njega. Jezus nam s tem, da postane kruh za naše življenje podari prav občestvo z Bogom, njegovo navzočnost in nenehno bližino, ne glede na zunanje in notranje okoliščine in dogajanja. Bog nam v Jezusu podari samega sebe kot svoje življenje. Zato smo lahko svobodni, pomeni, da lahko živimo od Boga in za Boga. Mi prinesemo njemu svoje delo in trpljenje, On pa nam da samega sebi in nas naredi za svoje telo, ki živi iz Očetove ljubezni. V tem je ljubezen, v katero nas ne more nihče prisiliti. Nobeno pravilo nas ne more prisiliti, da imamo radi in podarjamo drugim, kar smo od Boga prejeli kot dar. Končno lahko vstanemo iz suženjstva lastni sebičnosti in svojim strahovom. Cilj naše poti je prišel do nas v Jezusu, da nas zajame v odgovor na večno ponudbo njega, ki je naš Ženin in večni snubec."And he said to them, 'The Son of Man is Lord of the Sabbath'" (Luke 6:5).

Jesus gives us a new house of God, the Father, who is our home. The Sabbath is a day of connection and life with and from God. By becoming the bread for our lives, Jesus gives us communion with God, his presence and constant closeness, regardless of external and internal circumstances and events. In Jesus, God gives us himself as his life. Therefore, to be free means that we can live from God and for God. We bring our work and suffering to Him, but He gives us Himself and makes us His body, living out of the love of the Father. This is the love that no one can force us to live. No rule can force us to love and give to others what we have received as a gift from God. Finally, we can rise up out of slavery to our own selfishness and our own fears. The goal of our journey has come to us in Jesus to capture us in response to the eternal offer of Him who is our Bridegroom and eternal Bridegroom.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Commenti


bottom of page