top of page

25.3.2024 – Izrazi svojo ljubezen

Ponedeljek velikega tedna

Juda Iškarijot, eden izmed njegovih učencev, ki ga je pozneje izdal, je rekel: »Zakaj tega olja ne bi prodali za tristo denarijev in te dali ubogim?« (Jn 12,4-5)

Jezus je bil s svojimi učenci na Lazarjevem domu pri Marti in Mariji. Redno je preživljal čas na njihovem domu in jim bil blizu. Ta obrok je potekal tik pred Jezusovim vstopom v Jeruzalem za prvo cvetno nedeljo in veliki teden. Dogajalo se je šest dni pred Jezusovo smrtjo na križu.

Spomnimo se, da je Jezus pred kratkim obudil Lazarja od mrtvih in da je bila Marija, Lazarjeva sestra, globoko predana Jezusu in je zapisana kot tista, ki je sedela pri njegovih nogah, medtem ko je njena sestra Marta služila. Med tem obiskom je Marija izkazala še eno dejanje predanosti Jezusu, ko ga je mazilila z "litrom dragega dišečega olja". Podarila mu je dejanje ljubezni in predanosti. V uvodu prebrani odlomek iz Janezovega evangelija opisuje odziv Judeža, ki je bil prav tako prisoten pri obroku. Jezus Judeža opomni in zagovarja predanost, ki jo je izkazala Marija, obrok pa se nadaljuje.

Marija pokaže, da za našega Gospoda ni nič preveč in predobro. Res je, da moramo prispevati svoj delež k skrbi za uboge, vendar Jezusov odziv Judežu kaže na nekaj drugega. Rekel mu je: »Pusti jo, naj ga prihrani za moj pogrebni dan. Uboge imate namreč vedno med seboj, mene pa nimate vedno.« Jezus ni zmanjševal pomena skrbi za uboge, temveč je poudaril pomen ljubezni in predanosti njemu.

Ko vstopamo v ta najsvetejši teden v letu, nam je dana podoba Marije, ki je Jezusu podarila liter dragega dišečega olja, da bi tudi nas povabila, naj storimo enako. Čeprav Kristusu služimo v drugih, ki so v stiski, si moramo prizadevati tudi za to, da mu redno in neposredno podarjamo svojo predanost in ljubezen, tudi na načine, ki se drugim morda zdijo pretirani. Spoštovanje, izražanje ljubezni, molitev in celo podarjanje svojih finančnih sredstev so načini, s katerimi Jezusu izkazujemo čast in hvalo, ki mu pripada.

Razmislimo, kako lahko posnemamo Marijino dejanje ljubeče predanosti Jezusu. Na kakšen način lahko našemu Gospodu v izobilju podarjam svoj čas, denar, talente in energijo? Kako lahko v tem velikem tednu najbolje izrazim svojo predanost Jezusu? Poiščimo načine, da bomo to storili zaradi enega samega preprostega razloga: ljubimo našega Gospoda in želimo to ljubezen v tem tednu tudi izraziti in pokazati.

Naš dragi Jezus, ti si vreden vse hvale in časti. Vreden si naše najgloblje predanosti in ljubezni. Ko vstopam v ta veliki teden, prosim, da bi v tem času lahko izrazil svojo najglobljo ljubezen do Tebe. Pomagaj mi, da bom v tem tednu svojo ljubezen do Tebe pokazal v odnosih do bližnjih. Sveti Duh, hvala ti, ker slaviš Jezusa v meni. Jezus, zaupam vate.Expresar tu amor a Dios

Lunes de Semana Santa

Entonces Judas el Iscariote, uno de sus discípulos y el que lo traicionaría, dijo: "¿Por qué no se vendió este aceite por el salario de trescientos días y se dio a los pobres?" Juan 12:4-5

Jesús estaba con sus discípulos en casa de Lázaro, Marta y María. Pasaba regularmente tiempo en su casa y estaba cerca de ellas. Esta comida tuvo lugar justo antes de que Jesús entrara en Jerusalén para el primer Domingo de Ramos y la Semana Santa. Faltaban seis días para que Jesús muriera en la cruz.

Recordemos que Lázaro acababa de ser resucitado de entre los muertos por Jesús y que María, la hermana de Lázaro, era muy devota de Jesús y se dice que se sentó a sus pies, mientras su hermana Marta servía. Durante esta visita, María ofreció otro acto de devoción a Jesús cuando lo ungió con "un litro de costoso aceite perfumado". Le ofreció un acto de amor y devoción. El pasaje bíblico anterior recoge la respuesta de Judas, que también estaba en la comida. Jesús reprende a Judas y defiende el acto de devoción ofrecido por María, y la comida continúa.

Una clara lección que esto nos enseña es que nada es demasiado bueno para nuestro Señor. Es cierto que debemos poner de nuestra parte para ayudar a los pobres, pero la respuesta de Jesús a Judas es muy interesante. Le dice: "Déjala en paz. Que guarde esto para el día de mi entierro. Siempre tenéis a los pobres con vosotros, pero no siempre me tenéis a mí". Jesús no estaba restando importancia al cuidado de los pobres; estaba subrayando la importancia de ofrecerle actos de amor y devoción.

Al entrar en esta semana, la más santa del año, se nos ofrece la imagen de María prodigando a Jesús este litro de costoso aceite perfumado como una forma de invitarnos a hacer lo mismo. Aunque sirvamos a Cristo en otros necesitados, también debemos tratar de ofrecerle regularmente devoción y amor directamente, incluso de maneras que otros puedan pensar que son excesivas. Honrarle, expresarle nuestro amor, dedicar tiempo a diversas devociones, orar durante largos periodos de tiempo e incluso ofrecerle nuestros recursos económicos son formas en las que le damos a Jesús la gloria que le corresponde.

Reflexiona hoy sobre las formas en que puedes imitar este acto de amorosa devoción ofrecido por María a Jesús. ¿De qué manera puedes derramar en abundancia tu tiempo, tu dinero, tus talentos y tu energía en favor de nuestro Señor? ¿Cómo puedes expresar mejor tu devoción a Él en esta Semana Santa? Busca formas de hacerlo directamente por la única y sencilla razón de que amas a nuestro Señor y quieres expresar ese amor esta semana.

Mi glorioso Jesús, Tú eres digno de toda alabanza y honor. Eres digno de nuestra más profunda devoción y amor. Al entrar en esta Semana Santa, rezo para que sea un tiempo en el que pueda expresar mi más profundo amor por Ti. Ayúdame a derramar ese amor en abundancia esta semana para mostrarte la gloria y la alabanza que mereces. Jesús, confío en Ti.

60 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page