top of page

12. 11.2023 – 32. nedelja med letom - Preudarnost

»Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje« (Mt 25,4).

V nekem smislu bi lahko priliko o modrih in nespametnih devicah šteli za prvo znano naftno krizo na Vzhodu. Vendar gre v resnici za spodbudo k spreobrnjenju v sedanjosti. Iz te je mogoče živeti prihodnost, ki je drugačna in nam jo Bog, ki se nas sedaj veseli, želi podariti.

V krščanski teologiji se življenje in sodelovanje z Bogom v sedanjosti imenuje "razločevanje". Sveti Ignacij Lojolski je postal mojster razločevanja in tega učil tudi druge in to, po svojih zapisih, dela še danes. On nas je učil, da nam Sveti Duh omogoča, da v svoji sedanjosti določamo svojo prihodnost in se nanjo pripravljamo.

Za trenutek pomislite kako se vedete v sedanjosti, če veste, da boste imeli težak razgovor ali pogovor, ki ga raje ne bi imeli. V mislih si preigravamo, kako bo potekal pogovor. Le redko gre tako, kot si predstavljamo, in pogosto sta naša trenutna zaskrbljenost in strah neupravičena. Zanimivo pa je, da ob naslednji priložnosti znova opravimo isti postopek. Tragično je, da so nekateri tako zaskrbljeni zaradi svoje prihodnosti, da zaradi strahov poskušaj nadzorovati ljudi in dogodke. To se vedno slabo konča. Razbija naše odnose in nam uničuje zdravje.

Zdi se, da je Ignacij zelo dobro razumel današnji evangelij. Zgodnja Cerkev je mislila, da se bo Jezus hitro vrnil. Ko se ni vrnil, je prišlo do krize vere. Nekateri kristjani so živeli tako, kot da je ta skorajšnja vrnitev dejstvo. Mi ga še vedno čakamo. Evangelist Matej nam torej pravi, da je krščansko življenje odvisno od modrosti, pravilne presoje in branja znamenj časa v sedanjosti. Sedanjost določa našo prihodnost. Vstali Kristus prihaja k nam po ljudeh in dogodkih v sedanjosti.

Sveti Ignacij nam pravi, da se na prihodnost najbolje pripravimo tako, da po najboljših močeh svojo neozdravljeno preteklost izročimo v Božje roke in tukaj in sedaj živimo iz Njegove navzočnosti v nas in med nami. Bog namreč ta hip vse ljudi in stvari oživlja, podarja in se po vsem kar je, trudi za nas in se nam izroča. Sveti Duh nam danes in tukaj pomaga videti, kaj je treba storiti. Vstali Gospod, hvala ti za tvojega Svetega Duha, ki nas sedaj oživlja kot tvoje ljubljene sinove in hčere, kot brate in sestre, vstalo telo Cerkve in nas povezuje v Očetov dar za naše sodobnike.12.11.2023 - 32º domingo del año - Prudencia

"Y las prudentes tomaron el aceite que había en las tinajas con las lámparas" (Mt 25,4).

En cierto sentido, la parábola de las vírgenes prudentes y necias podría considerarse la primera crisis del aceite conocida en Oriente. Pero en realidad es una exhortación al arrepentimiento en el presente. Desde este momento presente es posible vivir un futuro que es diferente y que Dios, que se alegra de nosotros ahora, quiere darnos.

En teología cristiana, vivir y comprometerse con Dios en el presente se llama "discernimiento". San Ignacio de Loyola se convirtió en un maestro del discernimiento y enseñó a otros a hacer lo mismo y, según sus escritos, sigue haciéndolo hoy. Nos enseñó que el Espíritu Santo nos permite determinar y preparar nuestro futuro en nuestro presente.

Piensa por un momento en cómo te comportas en el presente si sabes que estás a punto de tener una conversación difícil o una conversación que preferirías no tener. Imagina cómo será la conversación. Rara vez sale como imaginamos y, a menudo, nuestra ansiedad y miedo actuales son injustificados. Curiosamente, la próxima vez que tenemos la oportunidad, volvemos a hacer el mismo proceso. Es trágico que algunas personas estén tan preocupadas por su futuro que intenten controlar a la gente y los acontecimientos debido a sus miedos. Esto siempre acaba mal. Rompe nuestras relaciones y destruye nuestra salud.

Ignacio parece haber entendido muy bien el Evangelio de hoy. La Iglesia primitiva pensaba que Jesús volvería pronto. Cuando no volvió, se produjo una crisis de fe. Algunos cristianos vivían como si este regreso inminente fuera un hecho. Todavía lo estamos esperando. Por eso, el evangelista Mateo nos dice que la vida cristiana depende de la sabiduría, del buen juicio y de la lectura de los signos de los tiempos en el presente. El presente determina nuestro futuro. Cristo resucitado viene a nosotros a través de personas y acontecimientos del presente.

San Ignacio nos dice que podemos prepararnos mejor para el futuro poniendo nuestro pasado no sanado en manos de Dios lo mejor que podamos, y viviendo de su presencia en y entre nosotros aquí y ahora. Porque en este momento, Dios está dando vida a todas las personas y cosas, dando y, a través de todo lo que Él es, trabajando por nosotros y entregándose a nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a ver lo que hay que hacer aquí y hoy. Señor resucitado, gracias por tu Espíritu Santo, que ahora nos anima como hijos e hijas amados tuyos, como hermanos y hermanas, como cuerpo resucitado de la Iglesia, y nos une en el don del Padre para nuestros contemporáneos.


30 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page