top of page

17.9.2023 – 24. nedelja med letom – Sedemkrat sedemdesetkrat

»Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil« (Mt 18,27)

Trije moški so posilili in ubili mlado žensko. Porota je potrebovala le nekaj minut, da je vse tri obsodila. Sodna dvorana je ob branju sodbe vzklikala od veselja. Ko so vse tri vodili iz sodne dvorane, je mati dveh storilcev zavpila: To, kar sta storila, je ogabno in grozno, vendar želim, da vesta, da vaju imam rada." Pred sodiščem so čakali novinarji. Pričakovali so, da bodo starši žrtve zahtevali za storilce smrtno kazen. Na veliko razočaranje vseh prisotnih, sta starša izjavila, da hočeta storilcem odpustiti. Novinarje je to popolnoma zmedlo. Starša žrtve sta se odločila za ljubezen in odpuščanje.

V današnjem evangeliju nam Jezus pravi, da si moramo vedno odpuščati. Jezus nas hoče spomniti na zgodbo o sedmih dneh stvarjenja iz Prve Mojzesove knjige. Ko Bog vidi, vse kar je ustvaril, zelo dobro. Jezus hoče povedati, da je odpuščanje kakor novo stvarjenje, ki nam vrača življenje in veselje, če ga sprejmemo in podarjamo drug drugemu. Odpuščanje ima namreč dve hčeri: pravičnost in sočutje. Odpuščanje je dolgotrajen proces, ki vključuje vse vrline. Jezus spregovori o tem s podobo kralja in njegovega oskrbnika. Kralj je pravičen, sočuten in odpušča. Tudi oskrbnik je lahko takšen, če hoče. Ljudem, ki nam niso blizu še nekako odpustimo. Najtežje pa je odpuščati najbližjim. Najtežje je biti pravičen in sočuten med domačimi ljudmi. Ali evangelij tudi mene vabi, naj se spreobrnem v odnosu do svojih najbližjih? Ljubezen ni v tem, da ti nikoli ni treba reči, da ti je žal. Ravno nasprotno. Vsak dan sprejemamo in podarjamo odpuščanje. Prosimo, da nam bližnji odpustijo in odpuščamo. Odpuščanje ni nikdar enostavno. Vedno pa je potrebno. Odpuščanje ni pretvarjanje, da se ni nič zgodilo. Odpuščanje je soočenje in sočutno zahtevanje pravice. Bog se namreč ne maščuje in ne zahteva povračila. On je pravičen in usmiljen. Ko se odločimo za njegovo odpuščanje in namesto sovraštva in zamere izberemo ljubezen, doživimo moč Božje dobrote in novega življenja iz Božjega srca.
"El señor de este siervo tuvo compasión de él, lo perdonó y le condonó la deuda" (Mt 18,27).

Tres hombres violaron y mataron a una joven. El jurado tardó sólo unos minutos en condenar a los tres. La sala gritó de alegría cuando se leyó el veredicto. Mientras los tres eran conducidos fuera de la sala, la madre de dos de los agresores gritó: "Lo que han hecho es repugnante y horrible, pero quiero que sepan que les quiero". Los periodistas esperaban fuera del tribunal. Esperaban que los padres de la víctima pidieran la pena de muerte para los autores. Para decepción de todos los presentes, los padres dijeron que querían perdonar a los autores. Esto confundió completamente a los periodistas. Los padres de la víctima decidieron amar y perdonar.

En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que debemos perdonarnos siempre unos a otros. Jesús quiere recordarnos la historia de los siete días de la creación en el Génesis. Cuando Dios ve todo lo que ha creado, lo ve muy bueno. Jesús quiere decir que el perdón es como una nueva creación que nos devuelve la vida y la alegría si lo aceptamos y nos lo damos los unos a los otros. Porque el perdón tiene dos hijas: la justicia y la compasión. El perdón es un largo proceso en el que intervienen todas las virtudes. Jesús habla de ello con la imagen de un rey y su mayordomo. El Rey es justo, compasivo y perdonador. El administrador también puede ser así, si quiere. De todos modos, perdonamos a las personas que no están cerca de nosotros. Pero las personas más difíciles de perdonar son las más cercanas a nosotros. Lo más difícil es ser justo y compasivo con la gente de casa. ¿Me llama también el Evangelio a arrepentirme en mi relación con los más cercanos? El amor no consiste en no tener que pedir perdón nunca. Al contrario. Todos los días recibimos y damos perdón. Pedimos perdón al prójimo y perdonamos. Perdonar nunca es fácil. Pero siempre es necesario. Perdonar no es fingir que no ha pasado nada. Perdonar es enfrentarse y exigir compasivamente justicia. Dios no se venga ni exige retribución. Él es justo y misericordioso. Cuando elegimos Su perdón y elegimos el amor en lugar del odio y el resentimiento, experimentamos el poder de la bondad de Dios y la nueva vida de Su corazón.


"This servant's master had compassion on him, forgave him and forgave his debt" (Mt 18:27).

Three men raped and killed a young woman. The jury took only a few minutes to convict all three. The courtroom shouted for joy as the verdict was read. As the three were led out of the courtroom, the mother of two of the perpetrators cried out: "What they have done is disgusting and horrible, but I want you to know that I love you." Reporters were waiting outside the court. They expected the parents of the victim to demand the death penalty for the perpetrators. Much to the disappointment of everyone present, the parents said they wanted to forgive the perpetrators. This completely confused the journalists. The parents of the victim decided to love and forgive.

In today's Gospel, Jesus tells us that we must always forgive one another. Jesus wants to remind us of the story of the seven days of creation in Genesis. When God sees all that he has created, very good. Jesus wants to say that forgiveness is like a new creation that gives us back life and joy if we accept it and give it to one another. For forgiveness has two daughters: justice and compassion. Forgiveness is a long process involving all the virtues. Jesus speaks of this with the image of a king and his steward. The King is just, compassionate and forgiving. The steward can be like that too, if he wants to be. We forgive people who are not close to us anyway. But the hardest people to forgive are those closest to us. The hardest thing is to be just and compassionate among the people at home. Does the Gospel also call me to repent in my relationship with those closest to me? Love is not about never having to say you are sorry. On the contrary. Every day we receive and give forgiveness. We ask our neighbours to forgive us and we forgive. Forgiveness is never easy. But it is always necessary. Forgiveness is not pretending that nothing happened. Forgiveness is confronting and compassionately demanding justice. God does not take vengeance or demand retribution. He is just and merciful. When we choose His forgiveness and choose love instead of hate and resentment, we experience the power of God's goodness and new life from His heart.

60 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page