top of page

21.1.2024 – Spreobrnjenje


Nekega dne so se trije moški odpravili na pohod in nepričakovano naleteli na veliko deročo reko. Morali so priti na drugo stran, vendar niso vedeli, kako naj to storijo.

Prvi moški je molil k Bogu: "Dobri Bog, prosim, daj mi moči, da bom prečkal to reko." V trenutku mu je Bog dal velike roke in močne noge, tako da je lahko v približno dveh urah preplaval reko, čeprav se je nekajkrat skoraj utopil.

Ko je to videl drugi moški, je prosil Boga: "Vsemogočni Bog, prosim, daj mi moč in sredstva, da bom lahko prečkal to reko." V trenutku mu je Bog dal čoln za veslanje in tako je v eni uri priveslal čez reko, vmes pa se je nekajkrat skoraj prevrnil.

Tretji moški je videl kako je šlo obema predhodnikoma in je prosil: "Dobri Oče, prosim daj mi moč in sredstva in razumnostm, da bom lahko prečkal to reko." V trenutku ga je Bog spremenil v žensko. Pogledala je na zemljevid, se odpravila nekaj sto metrov višje proti toku, nato pa preko mosta mirno prišla na drugo stran!

Vse molitve teh treh moških so bile namenjene temu, da bi nekaj pridobili: moč, sredstva in razumnost. Današnja berila tudi govorijo o doseganju in pridobivanju. Za razliko od takojšnjega odgovora, ki so ga dobili trije pohodniki, se Jona, Pavel in Marko zavedajo, da resnična pridobitev običajno ne pride tako hitro in dramatično. Vedno vključuje tudi odrekanje nečemu, da lahko sprejmeš drugo.

Kristjani to imenujemo spreobrnjenje in je v srčiki našega življenja iz vere. Krščansko spreobrnjenje ni trenutek, ki se zgodi enkrat v življenju. Dogaja se vsak dan in na najrazličnejše načine. Vključuje spremembo notranjih drž in načina življenja.

Bog Oče nam je prav v ta namen zgradil in podaril most, ki je Jezus Kristus, naš Odrešenik. Le vsak dan se moramo kot občestvene osebe (ne kot sebični posamezniki) obračati k Njemu, sprejemati njegov dar sinovstva in Očetovo ljubezen. S tem presegamo svojo omejeno osebno in občestveno pamet in razumevanje. Sveti Duh je tisti, ki nam omogoči, da gremo onkraj razuma (metanoia).

Vsa tri berila prikazujejo različne vidike spreobrnjenja. Jona kliče Ninivljane k občestvenemu spreobrnjenju. Sveti Pavel, ki razkriva zelo močno pričakovanje, da je konec časov blizu, poziva Korinčane k spreobrnjenju in preseganju njihovega dojemanja. Marko pa nam s poročanjem o poklicanosti Simona, Andreja, Jakoba in Janeza, pripoveduje o osebnem spreobrnjenju.

V današnjih časih Božji klic razumemo večinoma v osebnem smislu. Gre za obzorje "jaz in Bog". Sodobne pesmi, ki jih prepevamo kristjani, to najbolj močno odražajo. Prepevamo o tem, kako je Jezus umrl "zame". ali "Tukaj sem, Gospod" ali pa "hodil bom za teboj". Individualno so vsi trije naslovi resnični; težava je v tem, da zaradi tega težimo k omalovaževanju starodavne in svetopisemske občestvene razsežnosti klica k spreobrnjenju. Čeprav Bog in Jezus kličeta ljudi k osebnemu spreobrnjenju, v Svetem pismu ni nobenega namiga, da je spreobrnjenje s tem končano. Vsak klic je namenjen tudi širši skupnosti, Izraelskemu ljudstvu v Stari zavezi in celotnemu svetu v Novi zavezi.

Današnja berila so lakmusov preizkus našega spreobrnjenja. Če je naša vera postala klub za samopomoč, v katerem govorimo o "mojem« Bogu, "mojih" molitvah, "moji" cerkvi, "moji" maši, smo potrebni spreobrnjenja. Ni se nam treba odreči osebni Božji ljubezni do nas, ampak jo moramo razumeti kot nujno pripravo na pripadnost Božjemu ljudstvu sredi sveta na vseh ravneh. Za nas je izziv, da se odrečemo misli »jaz in Bog proti svetu« in sprejmemo misel »jaz in Bog v in za svet«. Po nas, ki smo Kristusovo vstalo telo, naj bi vsi spoznali Očetovo ljubezen in s tem zajeli iz večnega življenja. Vse to pa močno presega našo omejeno pamet.

Gospod, daj nam moč, vire in razumnost, da se bomo letos ponovno osebno in družbeno spreobračali k tebi in v to vabili tudi druge. Najprej s svojim življenjem, nato pa morda tudi z besedo.


Un día, tres hombres se fueron de excursión y se encontraron inesperadamente con un río grande y lluvioso. Necesitaban llegar a la otra orilla, pero no sabían cómo hacerlo.

El primer hombre rezó a Dios: "Buen Dios, por favor, dame fuerzas para cruzar este río". En un santiamén, Dios le dio manos grandes y piernas fuertes, de modo que pudo cruzar el río a nado en unas dos horas, aunque estuvo a punto de ahogarse varias veces.

Al ver esto, el otro hombre suplicó a Dios: "Dios todopoderoso, por favor, dame la fuerza y los medios para cruzar este río". En un instante, Dios le dio una barca de remos, y cruzó el río remando en una hora, aunque estuvo a punto de zozobrar varias veces en el proceso.

El tercer hombre vio cómo iban los dos predecesores y suplicó: "Padre bueno, por favor, dame la fuerza y los medios y el entendimiento para cruzar este río". En un instante, Dios lo transformó en mujer. Miró el mapa, se dirigió unos cientos de metros río arriba, ¡y luego cruzó tranquilamente el puente hacia la otra orilla!

Todas las oraciones de estos tres hombres iban dirigidas a conseguir algo: poder, recursos y cordura. Las Escrituras de hoy también hablan de alcanzar y ganar. A diferencia de la respuesta inmediata dada a los tres marchantes, Jonás, Pablo y Marcos son conscientes de que la verdadera ganancia no suele llegar de forma tan rápida y espectacular. Siempre implica renunciar a algo para recibir otra cosa.

Los cristianos llamamos a esto conversión, y está en el corazón de nuestra vida de fe. La conversión cristiana no es un momento único en la vida. Ocurre todos los días y de muchas maneras diferentes. Implica un cambio de actitudes interiores y de estilo de vida.

Para ello, Dios Padre ha construido y nos ha dado el puente que es Jesucristo, nuestro Salvador. Sólo como personas comulgantes (no como individuos egoístas) debemos dirigirnos a Él cada día, aceptando su don de filiación y el amor del Padre. Al hacerlo, vamos más allá de nuestra limitada inteligencia y comprensión personal y comunitaria. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para ir más allá del ra-zum (metanoia).

Las tres escrituras muestran diferentes aspectos de la conversión. Jonás llama a los ninivitas a una conversión comunitaria. San Pablo, revelando una expectativa muy fuerte de que el fin de los tiempos está cerca, llama a los corintios al arrepentimiento y a ir más allá de su percepción. Marcos, al relatar las vocaciones de Simón, Andrés, Santiago y Juan, nos habla de una conversión personal.

En nuestros días, entendemos la llamada de Dios sobre todo en términos personales. Se trata del horizonte del "yo y Dios". Las canciones contemporáneas que cantan los cristianos lo reflejan con más fuerza. Cantamos cómo Jesús murió "por mí", o "Aquí estoy, Señor", o "Te seguiré". Individualmente, los tres títulos son verdaderos; el problema es que esto tiende a denigrar la antigua y bíblica dimensión de comunión de la llamada al arrepentimiento. Aunque Dios y Jesús llaman a la gente al arrepentimiento personal, la Biblia no sugiere que el arrepentimiento sea el final del asunto. Cada llamada se dirige también a la comunidad en general, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y al mundo entero en el Nuevo Testamento.

Las lecturas de hoy son una prueba de fuego de nuestra conversión. Si nuestra fe se ha convertido en un club de autoayuda en el que hablamos de "mi" Dios, "mis" oraciones, "mi" iglesia, "mi" misa, necesitamos convertirnos. No tenemos que renunciar al amor personal de Dios por nosotros, sino entenderlo como una preparación necesaria para pertenecer al pueblo de Dios en medio del mundo a todos los niveles. El reto para nosotros es renunciar al pensamiento de "yo y Dios contra el mundo" y abrazar el pensamiento de "yo y Dios en y para el mundo". A través de nosotros, que somos el cuerpo resucitado de Cristo, todos hemos de llegar a conocer la bondad amorosa del Padre y así ser arrebatados de la vida eterna. Todo esto está mucho más allá de nuestra limitada inteligencia.

Señor, danos la fuerza, los recursos y la inteligencia para dirigirnos a ti de nuevo este año, personal y socialmente, y para invitar a otros a hacer lo mismo. Primero con nuestras vidas, y luego quizá con nuestro ser.

66 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page