top of page

9. 10.2023 – Prav tako

»In Jezus mu je rekel: 'Pojdi in ti delaj prav tako!'« (Lk 10,37b)

Če se naprezam, da bi ljubil Boga in bližnje, mi večkrat pride na misel vprašanje: »Kdo pa ima rad mene?« Če hočem imeti rad, me mora imeti najprej nekdo rad. Živim ker sem ljubljen, in umiram, ko ljubim. V Jezusu je Bog poskrbel zame, me vzljubil in me s tem ozdravil, da imam lahko rad Njega in bližnje kakor samega sebe. To ljubezen mu lahko sedaj vračam v odnosu do vas, še posebej do najbolj potrebnih in zadnjih. Jaz imam lahko rad z isto ljubeznijo s katero Oče in Sin ljubita drug drugega in nas. Lahko dajem naprej, kar sem prejel in vsak dan prejemam od Očeta, Sina in Duha."And Jesus said to him, 'Go, and do likewise" (Luke 10:37b).

If I strain to love God and my neighbour, the question often comes to my mind, "Who loves me?" If I want to be loved, someone must first love me. I live because I am loved, and I die when I love. In Jesus, God has taken care of me, loved me and thus healed me, so that I can love Him and my neighbours as myself. I can now return that love to Him in my relationship with you, especially the most needy and the last. I can love with the same love with which the Father and the Son love each other and us. I can give forward what I have received and receive daily from the Father, the Son and the Spirit.

Jesús le dijo: "Vete y haz tú lo mismo" (Lucas 10:37b).

Si me esfuerzo por amar a Dios y al prójimo, a menudo me viene a la mente la pregunta: "¿Quién me ama a mí?". Si quiero ser amado, alguien debe amarme primero. Vivo porque soy amado, y muero cuando amo. En Jesús, Dios ha cuidado de mí, me ha amado y así me ha curado, para que pueda amarle a Él y a mi prójimo como a mí mismo. Ahora puedo devolverle ese amor en mi relación contigo, especialmente con los más necesitados y los últimos. Puedo amar con el mismo amor con el que el Padre y el Hijo se aman y nos aman. Puedo dar lo que he recibido y recibo cada día del Padre, del Hijo y del Espíritu.

39 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page