top of page

28.8.2023 – sv. Avguštin – Jojme!

»Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker pred ljudmi zaklepate nebeško kraljestvo. (Mt 23,13)

Določen način delovanja in vedenja se lahko zdi verski, v resnici pa ni, ampak povzroča nasilje in smrt. Tistemu, ki se ga drži Jezus izreče »gorje«. Gorje bi bilo po naše »Jojme!, žal mi je, ker si povzročate takšno zlo. Ni grožnja, ampak bolečina, Kristusa, ki nas gleda in prenaša, kar delamo sebi in drugim. Gorje nam, če delamo dobro, ampak ne iz ljubezni, ampak zaradi sebičnih računic. Tako hitro se nas polasti verska hinavščina, da je niti ne opazimo. Kako lahko je zanemariti resnico v imenu ljubezni ali zanemariti ljubezen v imenu resnice. Ko se temu prepustimo, izgubimo ljubezen in resnico. Jezus nas s svojim »gorje« želi rešiti pred hinavščino. Hinavci smo, ko igramo odnos, a v resnici nismo v odnosu. Laž nam ukrade obličje sinov in hčera in je korenita brezbožnost: nimamo odnosa z nikomer. Boga in njegovo besedo lahko uporabljamo le zato, da bi nas drugi odobravali, sprejeli, ubogali, nagradili… Vse to nas uničuje in mi uničujemo druge.


"Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven from men" (Mt 23:13).

A certain way of acting and behaving may appear religious, but in reality it is not, and it causes violence and death. Jesus pronounces "woe" on the one who adheres to it. Woe would be our way of saying, "Gee, I'm sorry you are doing such evil to yourselves. It is not a threat, but a pain, Christ watching us and bearing what we do to ourselves and others. Woe to us if we do good, but not out of love, but because of selfish calculations. We are so quickly taken in by religious hypocrisy that we do not even notice it. How easy it is to neglect truth in the name of love, or to neglect love in the name of truth. When we indulge in this, we lose love and truth. Jesus wants to save us from hypocrisy with His "woe". We are hypocrites when we play the relationship but are not really in the relationship. Lying steals the face of our sons and daughters and is radical ungodliness: we have no relationship with anyone. We can only use God and His Word to be approved, accepted, obeyed, rewarded... All this destroys us and we destroy others.

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page