top of page

16. 10.2023 – Spokorili

»Ninivljani bodo ob sodbi vstali s tem rodom in ga obso­dili; zakaj spokorili so se na Jonovo pridigo« (Lk 11,32)

Jezus pokaže, da je cilj našega življenja vstajenje, prebujenje. Če mu prisluhnemo in se k njemu spreobrnemo, ne bomo obsojeni. Obsodimo se namreč sami in to s tem, da se nočemo spreobrniti. Nočemo sprejeti oznanila od Očetovem usmiljenju. Bog nas z oznanilom vabi, da se svobodno odločimo in odgovorimo na njegovo ponudbo. Jezus nam pove, kdo je Bog in kdo smo mi. Povabi nas, da to sprejmemo in iz tega živimo, če hočemo. Jona je bil razočaran, ker se je Bog usmilil Ninivljanov, ki so se spreobrnili. Jezus pa je poosebljeno Božje usmiljenje, ki se hoče podariti vsakomur, da bi vsak živel in postajal Očetov ljubljeni sin/hči v Sinu.


"The Ninevites will rise up with this generation at the judgment, and condemn it; why did they rebel at the preaching of Jonah" (Luke 11:32).

Jesus shows that the goal of our life is resurrection, awakening. If we listen to Him and turn to Him, we will not be condemned. We condemn ourselves by refusing to repent. We refuse to accept the message of the Father's mercy. God invites us by the message to choose freely and to respond to his offer. Jesus tells us who God is and who we are. He invites us to accept this and live from it if we want to. Jonah was disappointed because God had mercy on the Ninevites who had repented. But Jesus is God's mercy personified, who wants to give Himself to everyone, so that each one may live and become the Father's beloved son/daughter in the Son.

"Los ninivitas se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán; por eso se arrepintieron a la predicación de Jonás" (Lucas 11:32).

Jesús muestra que el objetivo de nuestra vida es la resurrección, el despertar. Si le escuchamos y nos volvemos a Él, no nos condenaremos. Nos condenamos al negarnos a arrepentirnos. Nos negamos a aceptar el mensaje de la misericordia del Padre. Dios nos invita con el mensaje a elegir libremente y a responder a su oferta. Jesús nos dice quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nos invita a aceptarlo y a vivir de ello si queremos. Jonás se sintió decepcionado porque Dios tuvo misericordia de los ninivitas que se habían arrepentido. Pero Jesús es la misericordia de Dios personificada, que quiere entregarse a todos, para que cada uno viva y se convierta en hijo/a amado/a del Padre en el Hijo.

98 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page