top of page

21.3.2024- Živim v sedanjem trenutku

Četrtek petega postnega tedna

Jezus jim je dejal: »Resnično, resnično, povem vam: Preden se je Abraham rodil, jaz sem.« Tedaj so pograbili kamenje, da bi ga vrgli vanj; Jezus pa se je skril in odšel iz templja« (Jn 8,58-59)

Ko je Mojzes v gorečem grmu naletel na Boga, mu je Bog razkril svoje ime: JAZ SEM. Katekizem Katoliške cerkve zapiše: »Z razodetjem svojega skrivnostnega imena JHWH, "Jaz sem tisti, ki je", ali "Jaz sem tisti, ki sem" ali tudi "Jaz sem, ki sem jaz", pove Bog, kdo je, in s katerim imenom ga je treba klicati. Kakor je Bog skrivnost, je skrivnostno tudi božje ime. To je razodeto ime in hkrati kakor odklonitev imenovanja, in prav s tem to ime najbolje izrazi Boga kot tistega, ki je, se pravi neskončno nad vsem, kar moremo o njem razumeti ali povedati: je "skriti Bog" (Iz 45,15), njegovo ime je neizrekljivo (prim. Sod 13,18), to je Bog, ki se ljudem napravlja bližnjega (glej KKC #206).

V današnjem evangeliju se Jezus poistoveti s tem skritim Bogom. Izjavlja, da samo On pozna svojega Očeta in da ga Oče poveličuje, ker je veliki JAZ SEM. Za ljudi tistega časa je bilo to šokantno razodetje, vsaj za tiste, ki te resnice niso razumeli v veri. Toda to skrivnostno ime nam ne razkriva le Božjega bistva, temveč tudi to, kakšen odnos bi morali imeti do tega neskončnega, skritega, vzvišenega in slavnega Boga.

Ko je Jezus razkril svojo identiteto, ni rekel: "Preden je bil Abraham, sem bil jaz". Rekel je: "Jaz sem." To razkriva, da Jezus ni obstajal le pred Abrahamom, ampak da njegov obstoj presega vsak čas. Vedno in povsod JE. Čeprav se to morda komu zdi preveč filozofsko, je to pomemben pojem, ki ga je treba razumeti iz dveh pomembnih razlogov. Prvič, omogoča nam boljši vpogled v Boga. Drugič pa nam razkriva, kako naj bi se vsak dan ukvarjali  z Bogom.

Bog ni Bog preteklosti. Ni Bog prihodnosti. Je Bog sedanjega trenutka. Če želimo vzpostaviti odnos z Bogom, se moramo zavedati, da ga lahko srečamo le v sedanjem trenutku. On je tukaj in zdaj, tako rekoč. Iskati ga moramo tukaj in zdaj, samo v tem sedanjem trenutku.

Včasih se nam zgodi, da se ukvarjamo s preteklostjo. V kolikor nam je preteklost pomagala ali škodovala v sedanjem trenutku, se moramo z njo ukvarjati. Toda to storimo tako, da danes iščemo Božjo zdravilno milost in dovolimo, da preteklost izgine v njegovem obilnem usmiljenju. Drugič poskušamo živeti v prihodnosti in postanemo zaskrbljeni zaradi tega, kar bo prišlo. Toda Bog ne živi v prihodnosti, saj je zanj ves čas tukaj in zdaj. Zato se ne smemo vdajati skrbem zaradi prihodnosti, ali sedaj poskušati živeti v prihodnosti. Vse, kar imamo, je sedanji trenutek, in prav v tem trenutku nam Bog prihaja naproti. On je tukaj in mi se moramo z njim srečati tukaj ter se danes obrniti k njemu in njegovi milosti.

Razmislimo o tem globokem in skrivnostnem razodetju našega Gospoda. Razmišljajmo o njegovi identiteti kot o velikem "JAZ SEM". Kaj zame pomeni? Po tem imenu me Jezus vabi, da se z njim srečam samo v tem sedanjem trenutku. Živim v tem trenutku. Preteklost je minila, prihodnosti še ni. Živimo tam, kjer je Bog, ki tukaj in sedaj, kajti le tu ga lahko srečam.

Naš Gospod Jezus Kristus, ti si veliki Jaz sem. Presegaš ves čas. Pomagaj mi, da te srečam danes, da pustim preteklost, da ne gledam naprej v prihodnost, ampak naj živim s teboj samo v tem trenutku. Ko se tu srečujem s Teboj, dragi Gospod, mi pomagaj, da Te bom ljubil z vsem srcem. Jezus, zaupam vate.

 Vivir el momento

Jueves de la quinta semana de Cuaresma

Jesús les dijo: "En verdad, en verdad os digo: antes que Abraham existiera, YO SOY". Entonces tomaron piedras para arrojárselas; pero Jesús se escondió y salió de la zona del templo. Juan 8:58- 59

Cuando Moisés se encontró con Cod en la zarza ardiente, Cod reveló Su nombre: YO SOY. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que esta revelación del nombre de Cod "es a la vez un nombre revelado y algo así como el rechazo de un nombre." Expresa que Cod está "infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir". Es el "Dios oculto". También es un "Dios que se hace cercano a los hombres" en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida (Ver CIC #206).

En nuestro Evangelio de hoy, Jesús se identifica con este Dios escondido. Afirma que sólo Él conoce a su Padre y que el Padre lo glorifica porque Él es el gran YO SOY. Para la gente de aquel tiempo, ésta era una revelación chocante, al menos para los que no comprendían esta verdad con fe. Pero ese nombre misterioso nos revela no sólo la esencia de Dios, sino también cómo debemos relacionarnos con este Dios infinito, oculto, exaltado y glorioso.

Cuando Jesús reveló su identidad, no dijo: "Antes que Abraham existiera, yo era". Él dice, "YO SOY". Esto revela que Jesús no sólo existió antes que Abraham, sino que Su existencia trasciende todo tiempo. Él siempre y en todas partes ES. Aunque esto pueda parecer demasiado filosófico para algunos, es un concepto importante de entender por dos razones importantes. En primer lugar, nos permite conocer mejor a Dios. Pero, en segundo lugar, nos revela cómo debemos relacionarnos con Dios cada día.

Dios no es un Dios del pasado. No es un Dios del futuro. Es un Dios del momento presente. Si queremos entrar en relación con Dios, debemos darnos cuenta de que sólo podemos encontrarle en el momento presente. Él es el Aquí y Ahora, por así decirlo. Y debemos buscarle aquí y ahora, sólo en este momento presente.

A veces nos encontramos pensando en el pasado. En la medida en que nuestro pasado nos ha ayudado o perjudicado en este momento presente, necesitamos abordarlo. Pero la manera de hacerlo es buscando hoy la gracia sanadora de Dios, permitiendo que el pasado desaparezca en Su abundante misericordia. Otras veces intentamos vivir en el futuro, preocupándonos por lo que está por venir. Pero Dios no vive en el futuro porque, para Él, todo el tiempo es aquí y ahora. Por lo tanto, no debemos angustiarnos por el futuro, preocuparnos por él o tratar de vivir en él ahora. Todo lo que tenemos es este momento presente, y es en este momento cuando Dios viene a nuestro encuentro. Él está aquí, y nosotros debemos encontrarle aquí, volviéndonos a Él y a su gracia hoy.

Reflexiona hoy sobre esta profunda y misteriosa revelación de nuestro Señor. Piensa en su identidad como el gran "YO SOY". Reflexiona sobre ese nombre. Reflexiona sobre su significado. Míralo como una forma en la que Jesús te invita a encontrarte con Él sólo en este momento presente. Vive este momento. El pasado se ha ido; el futuro todavía no ha llegado. Vive donde Dios existe, aquí y ahora, porque ése es el futuro. Vive donde Dios existe, aquí y ahora, porque ése es el único lugar donde te encontrarás con nuestro Señor.

Mi Señor, Tú eres el Gran Yo Soy. Tú trasciendes todos los tiempos. Ayúdame a encontrarme contigo hoy, a dejar atrás el pasado, a mirar hacia el futuro y a vivir contigo sólo en este momento. Mientras te encuentro aquí, querido Señor, ayúdame a amarte con todo mi corazón. Jesús, confío en Ti.

57 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page