top of page

27.8.2023 – 21. nedelja med letom - Kdo sem?

»Dejal jim je: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Mt 16,15)

Pred leti je v neki podeželski škofiji izbruhnila burna razprava o tem kako nek duhovnik daje vikend duhovne vaje študentom. V petek zvečer je ta duhovnik mladim povedal, da se morajo do konca vikenda odločiti o svoji krščanski veri.

Nekateri starši so bili šokirani: njihovi otroci so dobili ultimat, naj se odločijo za ali proti krščanski veri. Duhovnik se je branil rekoč, da morajo mladi katoličani sprejemati različne pomembne odločitve o svoji karieri, načinu življenja, študija in odnosov. Trdil je, da vera ne more biti nekaj postranskega in nepomembnega, nekaj kar lahko odložiš na polico in čakaš, da se na njej nabere prah. Duhovnik jim je povedal, da to ni nič in ni dobro. Po tolikih letih verouka in izobraževanja se mora človek osebno odločiti za ali proti veri. Potem ko so se zavestno odločili za osebno vero, so mnogi mladi poročali o globokem srečanju z Bogom in o izkušnji svoje vere v Jezusa Kristusa, križanega in vstalega. Nekateri študentje pa so sprejeli odločitev, da ne bodo pripadali cerkvi. Celoten proces duhovnih vaj, je duhovnik utemeljil na vprašanju iz današnjega evangelija: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?«

Učenci, ki razmišljajo o svojih izkušnjah z Jezusom, ponujajo različne možnosti, vendar je Peter tisti, ki pravi, da je Jezus Božje razodetje za svet. To je velika izpoved vere in podlaga za nastanek Cerkve.

In kar je veljalo takrat, velja tudi zdaj. Če hočemo, da iz vere pojmovane kot nauk in pravila, zrastemo v osebno izkušnjo vere Cerkve, jo moramo vzeti za svojo in se odločiti. S tem, ko se srečamo s Kristusom, prispevamo k ponovni ustanovitvi Cerkve v našem času.

Biti zgolj del "katoliške množice" ni tisti izziv, ki ga Jezus predstavi učencem v današnjem evangeliju. Tako kot učenci smo vsi, ki smo krščeni poslani in pooblaščeni, da pričujemo o Kristusovi osebni ljubezni na delovnem mestu, s prijatelji in v naših družinah.

Mi smo edino obličje krščanstva za naše sodobnike. Bog jih po nas poveže s seboj ali pa jih mi odvrnemo od njega kot Očeta in njegove ljubezni. Naš odnos do njih je merilo po katerem ljudje presojajo Kristusovo obličje v današnjih časih. Ali lahko najdejo v Kristusu svoj dom, ljudje presojajo po nas. Zato Jezus danes vsakega izmed nas sprašuje: »Kaj pa ti praviš, kdo sem?« Moj odgovor marsikaj razkrije o meni in o tem ali je Kristus zame samo ideja, veliki heroj, ali pa osebni odrešenik h kateremu želim pripeljati vse brate in sestre."He said to them, 'Who do you say that I am?'"(Mt 16:15).

A few years ago in a rural diocese, a heated debate broke out about a priest giving weekend retreats to students. On Friday evening, this priest told the young people that they had until the end of the weekend to decide about their Christian faith.

Some parents were shocked: their children were given an ultimatum to decide for or against the Christian faith. The priest defended himself by saying that young Catholics have to make various important decisions about their career, lifestyle, studies and relationships. He argued that faith cannot be something marginal and unimportant, something you can put on a shelf and wait for it to gather dust. The priest told them that this is nothing and it is not good. After so many years of religious instruction and education, one has to make a personal decision for or against faith. Having made a conscious decision to have personal faith, many young people have reported a profound encounter with God and an experience of their faith in Jesus Christ crucified and risen. Some students, however, made the decision not to belong to the church. The priest based the whole process of the spiritual exercises on the question from today's Gospel, "Who do you say that I am?"

The disciples, reflecting on their experience of Jesus, offer different possibilities, but it is Peter who says that Jesus is God's revelation to the world. This is the great confession of faith and the basis for the foundation of the Church.

And what was true then is true now. If we want to grow out of a faith conceived as doctrine and rules, we grow into a personal experience of the faith of the Church and take it as our own. By encountering Christ, we contribute to the re-establishment of the Church in our time.

To be merely part of the "Catholic crowd" is not the challenge Jesus presents to the disciples in today's Gospel. Like the disciples, we are all sent out to be baptised and empowered to witness to Christ's personal love in the workplace, with friends and in our families.

We are the only face of Christianity for our contemporaries. God, through us, connects them to Himself or we draw them away from Him as Father and His love. Our relationship to them is the yardstick by which people judge the face of Christ in our day. Whether they can find their home in Christ, people judge by us. That is why Jesus asks each of us today, "Who do you say that I am?" My answer reveals a lot about me and whether Christ for me is just an idea, a great hero, or a personal saviour to whom I want to lead all my brothers and sisters.


Les dijo: "¿Quién decís que soy yo?" (Mt 16,15).

Hace unos años, en una diócesis rural, estalló un acalorado debate sobre un sacerdote que daba retiros de fin de semana a estudiantes. El viernes por la tarde, este sacerdote dijo a los jóvenes que tenían hasta el final del fin de semana para decidir sobre su fe cristiana.

Algunos padres se escandalizaron: sus hijos recibían un ultimátum para decidirse a favor o en contra de la fe cristiana. El sacerdote se defendió diciendo que los jóvenes católicos tienen que tomar varias decisiones importantes sobre su carrera, estilo de vida, estudios y relaciones. Argumentó que la fe no puede ser algo marginal y sin importancia, algo que se puede poner en una estantería y esperar a que coja polvo. El sacerdote les dijo que eso no es nada y no es bueno. Después de tantos años de instrucción y educación religiosa, uno tiene que tomar una decisión personal a favor o en contra de la fe. Habiendo tomado una decisión consciente de tener fe personal, muchos jóvenes han relatado un encuentro profundo con Dios y una experiencia de su fe en Jesucristo crucificado y resucitado. Algunos estudiantes, sin embargo, tomaron la decisión de no pertenecer a la Iglesia. El sacerdote basó todo el proceso de los ejercicios espirituales en la pregunta del Evangelio de hoy: "¿Quién decís que soy yo?".

Los discípulos, reflexionando sobre su experiencia de Jesús, ofrecen distintas posibilidades, pero es Pedro quien dice que Jesús es la revelación de Dios al mundo. Esta es la gran confesión de fe y la base de la fundación de la Iglesia.

Y lo que era verdad entonces lo es ahora. Si queremos crecer fuera de una fe concebida como doctrina y reglas, crecemos en una experiencia personal de la fe de la Iglesia y la tomamos como propia. Al encontrarnos con Cristo, contribuimos al restablecimiento de la Iglesia en nuestro tiempo.

Ser simplemente parte de la "multitud católica" no es el reto que Jesús presenta a los discípulos en el Evangelio de hoy. Como los discípulos, todos somos enviados a bautizarnos y a dar testimonio del amor personal de Cristo en el lugar de trabajo, con los amigos y en nuestras familias.

Somos el único rostro del cristianismo para nuestros contemporáneos. Dios, a través de nosotros, los conecta con Él o nosotros los alejamos de Él como Padre y de su amor. Nuestra relación con ellos es el criterio con el que la gente juzga el rostro de Cristo en nuestros días. La gente juzga por nosotros si pueden encontrar su hogar en Cristo. Por eso Jesús nos pregunta hoy a cada uno de nosotros: "¿Quién decís que soy yo?". Mi respuesta revela mucho sobre mí y sobre si Cristo es para mí sólo una idea, un gran héroe o un salvador personal al que quiero conducir a todos mis hermanos y hermanas.


25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page