top of page

28. 10.2023 – sv. Simon in Juda Tadej, apostola - Neverjetno

»Poklical je k sebi svoje učence in si jih je izmed njih izbral dvanajst, katere je imenoval tudi apostole.« (Lk 6,13)

Jezus sestavi moštvo, ki ga ne bi sestavil noben človeški trener. Neznani, neizobraženi, počasni za umevanje, uporni, grešni, krhki, zaletavi, kratkovidni… apostoli. Jezusova ljubezen je nepreklicna za vse. Izdaja z naše strani je ne more odpraviti. Juda in Peter sta značilni podobi izdaje in zavračanja Gospoda. Skozi vso zgodovino vsak kristjan tudi izdaja in zavrača Gospoda. On pa nas kliče. Vsak krščeni je poklican, da posluša Jezusa in hodi za njim in se uči od Njega. Kliče nas, da bi bili z Njim, da bi nas pošiljal, da še druge pripeljemo k Njemu. Odrešenje je biti z njim. Veselje je biti z Njim.


"He called his disciples to him and chose twelve of them, whom he also called apostles." (Luke 6:13)

Jesus puts together a team that no human coach could have put together. Unknown, uneducated, slow of mind, rebellious, sinful, fragile, flighty, short-sighted... apostles. Jesus' love is irrevocable for all. Betrayal on our part cannot undo it. Judas and Peter are typical images of betrayal and rejection of the Lord. Throughout history, every Christian also betrays and rejects the Lord. But He calls us. Every baptized person is called to listen to Jesus and to follow Him and learn from Him. He calls us to be with Him, to send us out to bring others to Him. Salvation is to be with Him. Joy is to be with Him.

"Llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que también llamó apóstoles". (Lucas 6:13)

Jesús forma un equipo que ningún entrenador humano podría haber formado. Desconocidos, incultos, lentos de mente, rebeldes, pecadores, frágiles, huidizos, cortos de miras... apóstoles. El amor de Jesús es irrevocable para todos. La traición por nuestra parte no puede deshacerlo. Judas y Pedro son imágenes típicas de la traición y el rechazo del Señor. A lo largo de la historia, cada cristiano también traiciona y rechaza al Señor. Pero Él nos llama. Todo bautizado está llamado a escuchar a Jesús, a seguirle y a aprender de Él. Nos llama para estar con Él, para enviarnos a llevarle a otros. La salvación es estar con Él. La alegría es estar con Él.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page