top of page

12.8.2023 – Pokvarjenost

»Jezus je odvrnil: »O neverni in pokvarjeni rod! Do kdaj vas bom prenašal?« (Mt 17, 17)

Ker mi manjka vere, se pokvarim. Veren sem, ko poslušam Jezusa. Če poslušam in sprejemam Jezusovo besedo, uresničujem Očetovo voljo. Tedaj sem njegov brat. On premaga duha nevere, korenino vsake pokvarjenosti in zla. Če zaupam Bogu, sem že rešen. Če mu ne zaupam, polagam svoje zaupanje v nekaj kar me pokvari in oropa. Ko mu zaupam je z menoj in me prenaša. Ko mu ne zaupam, On trpi. Naša nevera ga pribije na križ. Verujem, ko Križanemu prinesem in izročim svoje nepremagljivo zlo, svojo nevero in pokvarjenost. On je trd do zla in usmiljen do bolnika. Zdravi mene bolnega, ne zla. On nas ozdravlja hudega duha nasilja in depresije, alkohola in droge, požrešnosti in videza, odvisnosti od denarja in od seksa. On nas ozdravlja vsega, kar nas vodi v samouničevalnost in nam krade svobodo.

"Jesús respondió: "¡Oh generación infiel y corrompida! ¿Hasta cuándo os soportaré?" (Mt 17,17)

Porque me falta la fe, soy corrupto. Soy fiel cuando escucho a Jesús. Si escucho y acepto la Palabra de Jesús, estoy haciendo la voluntad del Padre. Entonces soy Su hermano. Él vence al espíritu de incredulidad, raíz de toda corrupción y maldad. Si confío en Dios, ya soy salvo. Si no confío en Él, pongo mi confianza en algo que me corrompe y me roba. Cuando confío en Él, Él está conmigo y me soporta. Cuando no confío en Él, Él sufre. Nuestra incredulidad lo clava en la cruz. Creo cuando traigo y entrego al Crucificado mi mal inconquistable, mi incredulidad y corrupción. Él es duro con el mal y misericordioso con el enfermo. Él me cura a mí el enfermo, no el mal. Él nos cura del espíritu maligno de la violencia y la depresión, del alcohol y las drogas, de la avaricia y la apariencia, de la adicción al dinero y al sexo. Nos cura de todo lo que nos lleva a la autodestrucción y nos roba la libertad.

"Jesus answered, "O faithless and corrupt generation, how long shall I endure you?" (Mt 17:17)

Because I lack faith, I am corrupt. I am faithful when I listen to Jesus. If I listen to and accept the Word of Jesus, I am doing the will of the Father. Then I am His brother. He overcomes the spirit of unbelief, the root of all corruption and evil. If I trust in God, I am already saved. If I do not trust Him, I put my trust in something that corrupts and robs me. When I trust in Him, He is with me and bears with me. When I do not trust Him, He suffers. Our unbelief nails Him to the cross. I believe when I bring and surrender to the Crucified One my unconquerable evil, my unbelief and corruption. He is hard on evil and merciful to the sick. He heals me the sick, not the evil. He heals us from the evil spirit of violence and depression, from alcohol and drugs, from greed and appearance, from addiction to money and sex. He heals us from all that leads to self-destruction and robs us of freedom.


23 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comentarios


bottom of page