top of page

15. 11.2023 – Ozdravljen

»Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga« (Lk 17,15)

Te besede opišejo smisel evharistije. Ko gremo k evharistiji prepoznamo, da smo že rešeni, slavimo Boga v Jezusu in se mu zahvaljujemo za dar sinovstva in hčerinstva. Rešen sem, če vidim, da me je Bog že ozdravil in zato ga slavim skupaj z brati in sestrami. Gobavost je v tem, da ne vidim in ne živim iz tega, da je On moj/naš dragi Oče in Mati in mi njegovi sinovi in hčere.


"When one of them saw that he was healed, he returned and glorified God with a loud voice" (Luke 17:15).

These words describe the meaning of the Eucharist. When we go to the Eucharist we recognise that we are already saved, we glorify God in Jesus and we thank him for the gift of sonship and daughtership. I am saved if I see that God has already healed me and therefore I glorify him together with my brothers and sisters. The leprosy is that I do not see and live from the fact that He is my/our dear Father and Mother and we are His sons and daughters.

"Uno de ellos, al ver que había sanado, volvió y glorificó a Dios a gran voz" (Lc 17,15).

Estas palabras describen el significado de la Eucaristía. Cuando vamos a la Eucaristía reconocemos que ya estamos salvados, glorificamos a Dios en Jesús y le damos gracias por el don de la filiación. Estoy salvado si veo que Dios ya me ha curado y por eso le glorifico junto con mis hermanos y hermanas. La lepra es que no veo y vivo del hecho de que Él es mi/nuestro querido Padre y Madre y nosotros somos sus hijos e hijas.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page