top of page

16.8.2023 – Zavezati ali razvezati

»Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih.« (Mt 18,18)

Za Boga Očeta smo vsi njegovi ljubljeni sinovi in hčere. Nikogar noče izgubiti. Jezus nam je prišel to pokazat in išče, kar je izgubljeno. Ta oblast je bila dana Petru in celotni Cerkvi. Poklicani smo nadaljevati Jezusovo poslanstvo. Ne samovoljno, ampak v skladu z Očetovo voljo: ljubezen in skrb za brate in sestre. Soljudje bodo imeli do Boga Očeta takšno držo, kot jim jo oblikujemo mi s svojo držo do njih: ali smo bratje ali pa nismo. S tem človeka razvezujemo ali pa zavezujemo na odnos z Bogom Očetom. Ali sprejemamo male in jih ne pohujšujemo, ne obsojamo, ampak iščemo zablodele, pridobivamo izgubljene in vsem odpuščamo? Ali je izobčeni deležen z naše strani še večje skrbi?

"Truly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." (Mt 18:18)

For God the Father, we are all His beloved sons and daughters. He does not want to lose anyone. Jesus came to show us this and He is seeking what is lost. This authority was given to Peter and the whole Church. We are called to continue Jesus' mission. Not arbitrarily, but according to the will of the Father: love and care for our brothers and sisters. Our fellow human beings will have the same attitude towards God the Father that we form for them by our attitude towards them: either we are brothers or we are not. In this way we untie or bind a person to a relationship with God the Father. Do we accept the little ones and not despise them, not condemn them, but seek the erring, win the lost and forgive all? Or is the outcast given even greater care by us?

"En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo". (Mt 18,18)

Para Dios Padre, todos somos sus hijos e hijas predilectos. Él no quiere perder a nadie. Jesús vino a mostrarnos esto y Él busca lo que está perdido. Esta autoridad se la dio a Pedro y a toda la Iglesia. Estamos llamados a continuar la misión de Jesús. No arbitrariamente, sino según la voluntad del Padre: amar y cuidar a nuestros hermanos y hermanas. Nuestros semejantes tendrán hacia Dios Padre la misma actitud que nosotros formamos para ellos con nuestra actitud hacia ellos: o somos hermanos o no lo somos. De este modo desatamos o vinculamos a una persona a una relación con Dios Padre. ¿Aceptamos a los pequeños y no los despreciamos, no los condenamos, sino que buscamos a los descarriados, ganamos a los perdidos y perdonamos a todos? ¿O el marginado recibe de nosotros un cuidado aún mayor?


121 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Commenti


bottom of page