top of page

19. 11.2023 – 33. nedelja med letom – Talenti

»V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!« (Mt 25,21)

Katoličani običajno nimamo težav s časovnimi in zgodovinskimi okviri Svetega pisma. Pravzaprav jih cenimo, saj verjamemo, da si Sveto pismo zasluži, da ga beremo v njegovem kontekstu, in da ga je treba tudi skrbno razlagati. In čeprav se Katoliško feministično združenje morda ne bo odločilo, da bo današnje prvo berilo uvodno besedilo na njihovi naslednji konvenciji, bi se motili, če bi ga poslušali le v smislu našega današnjega dogajanja.

Knjiga Pregovorov je destilacija izrekov in naukov, ki so nastajali več sto let, najverjetneje s strani rabinov in pismoukov. Njen svet se močno razlikuje od našega. To je jasno razvidno iz nalog "dobre žene". Pohvaljena je za delo z volno in lanom, v vinogradu in na področju nepremičnin. Moč tega besedila je smiselna le v kontekstu agrarne družbe.

Do nedavnega so ženske v palestinski družbi, pa tudi širše, veljale za "lastnino" svojih mož. Lahko so jih kupili, prodali, se ločili ali ubili, ne da bi se morali sklicevati na zakone in postave. Žene v tej družbi niso imele pravno priznanih človekovih pravic. Od njih se je pričakovalo, da bodo služile in molčale.

Nasprotno pa je bilo to besedilo iz knjige Pregovorov, ki se nam lahko zdi tako staromodno, v svojem času osvobajajoče. Ženska pravica do dela ni le zagovarjana, ampak tudi hvaljena. Pohvaljena je zaradi svoje ustvarjalnosti, modrosti, dobrote, moči, občutka za pravičnost, velikodušnosti, veselja in vere. V vseh časih in za oba spola to ni slab seznam vrlin, za katere bi si naj vsi prizadevali.

Danes seveda zaradi nenehnega razodevanja Svetega Duha vemo, da bi morali to, kar Knjiga pregovorov pričakuje in hvali pri dobri ženi, enako iskati tudi pri dobrem možu.

Morda je imel Jezus v mislih prav ženske, ko je v današnjem evangeliju povedal priliko o talentih. V razpravah o tem, kdo bi moral biti v Cerkvi posvečen, se pogosto izgubi dejstvo, da so ženske na močne in trajnostne načine vedno "vodile" in še vedno "oživljajo" Cerkev. Od izjemnih sposobnosti redovnic in laikinj v katoliškem socialnem varstvu, izobraževanju, zdravstvu, na raznih misijah in v teoloških ustanovah do žena in mater, ki vsak dan pričujejo o Božji zvestobi in dobroti, vse to na nešteto načinov razkriva moč prilike o talentih. Dejstvo je, da bi bilo težko razumeti, kako bi Cerkev lahko preživela, če ne bi bilo ženskega služenja, predanosti in vere. Skoraj vse naše službe in služenja bi se ustavila.

Nič od tega ne zmanjšuje bolečin in prizadetosti, ki so jih nekatere ženske doživele in jih še doživljajo v cerkvi. Nekatere doživljajo, da njihov poseben prispevek k življenju cerkve ni bil v celoti uresničen, niti sprejet.

Vse, kar lahko upamo in molimo, je, da bi našli načine, kako uporabiti talente vseh za gradnjo Božjega kraljestva, in da bi videli, da je prispevek vseh, ne glede na spol, dragocen in hvalevreden. To pa zaradi tega, ker smo vsi sinovi in hčere našega Očeta, ki je tudi naša Mati, in zato bratje in sestre. Naša življenja in naše drugačnosti se dopolnjujejo, ne pa izključujejo. Ni nam treba tekmovati in se vzajemno zatirati. Sodelujmo in živimo skupaj v Kristusovem vstalem telesu, ki je Cerkev.


"Has sido fiel en lo poco, yo te haré pasar por lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor". (Mt 25,21)

Como católicos, no tenemos ningún problema con la naturaleza limitada en el tiempo de la Escritura. De hecho, lo valoramos porque creemos que la Biblia merece ser leída en su contexto, y que también necesita ser interpretada cuidadosamente. Y aunque la Asociación Feminista Católica no decida hacer de la primera lectura de hoy el texto de apertura de su próxima convención, nos equivocaríamos si la escucháramos sólo en el contexto de lo que estamos haciendo hoy.

El Libro de los Proverbios es una destilación de dichos y enseñanzas que se han ido elaborando a lo largo de cientos de años, probablemente por parte de rabinos y escribas. Su mundo es muy distinto del nuestro. Esto se pone claramente de manifiesto en las tareas de la "esposa capaz". Se la alaba por su trabajo con la lana y el lino, en la viña y en los bienes raíces. La fuerza de este texto sólo tiene sentido en el contexto de una sociedad agraria.

Hasta hace poco, las mujeres en la sociedad palestina, y fuera de ella, eran consideradas "propiedad" de sus maridos. Podían ser compradas, vendidas, divorciadas o asesinadas sin tener que invocar leyes y estatutos. En esta sociedad, las esposas no tenían derechos humanos legalmente reconocidos. Se esperaba de ellas que sirvieran y guardaran silencio.

En cambio, este texto del libro de los Proverbios, que puede parecernos tan anticuado, fue liberador en su época. El derecho de la mujer a trabajar no sólo se defiende, sino que se alaba. Se alaba su creatividad, su sabiduría, su bondad, su fuerza, su sentido de la justicia, su generosidad, su alegría y su fe. En todo momento y para ambos sexos, no es una mala lista de virtudes a las que todos deberíamos aspirar.

Hoy, por supuesto, gracias a la continua revelación del Espíritu Santo, creemos que lo que el Libro de los Proverbios espera y alaba en una esposa capaz, deberíamos buscarlo igualmente en un marido capaz.

Quizá Jesús pensó en las mujeres cuando contó la parábola de los talentos en el Evangelio de hoy. A menudo se pierde en los debates sobre quién debe ser ordenado en la Iglesia el hecho de que las mujeres siempre han "liderado" la Iglesia de manera poderosa y sostenible. Desde las extraordinarias capacidades de las religiosas y laicas en la asistencia social católica, la educación, la sanidad, las misiones en el extranjero y las instituciones teológicas, hasta las esposas y madres que dan testimonio de la fidelidad y la bondad de Dios cada día, el poder de la parábola de los talentos se revela de innumerables maneras. De hecho, sería difícil ver cómo podría sobrevivir la Iglesia si no fuera por el liderazgo, el compromiso y la fe de las mujeres. No podríamos continuar con casi todos nuestros ministerios.

Nada de esto disminuye el dolor y la herida que algunas mujeres han experimentado en la Iglesia. Algunas sienten que su contribución particular a la vida de la Iglesia no se ha realizado plenamente.

Lo único que podemos esperar y por lo que podemos rezar es por encontrar formas de utilizar los talentos de cada uno para construir el Reino de Dios, y ver que la contribución de todos, independientemente del género, es valiosa y digna de alabanza. Esto se debe a que todos somos hijos e hijas del Padre, que también es Madre, y por tanto hermanos y hermanas. Nuestras vidas y nuestras diferencias son complementarias, no mutuamente excluyentes. No tenemos por qué competir y oprimirnos mutuamente. Cooperemos y vivamos en el Cuerpo resucitado de Cristo, que es la Iglesia.


131 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page