top of page

6.3.2024 – Veličina nove postave

»Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel. Resnično, povem vam: Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, dokler se vse ne zgodi.« (Mt 5,17-18)

Zakoni Stare zaveze so predpisovali različne moralne zapovedi, pa tudi obredne zapovedi za bogoslužje. Jezus jasno pove, da ne odpravlja vsega, kar je Bog učil po Mojzesu in prerokih. Nova zaveza je namreč vrhunec in dovršitev Stare zaveze. Nič od starega torej ni bilo ukinjeno, ampak je bilo izpolnjeno in dokončano.

Moralni predpisi Stare zaveze so bili zakoni, ki so izhajali predvsem iz človeškega razuma. Smiselno je bilo, da človek ne sme ubijati, krasti, prešuštvovati, lagati itd. Prav tako je bilo smiselno, da je treba spoštovati starše in Boga. Deset zapovedi in drugi moralni zakoni veljajo še danes. Toda Jezus nas pripelje še veliko dlje. Ne le, da nas je pozval, naj se pri izpolnjevanju teh zapovedi veliko bolj poglobimo, obljubil je tudi dar milosti, da bi jih lahko izpolnili. To zmoremo le v moči njegovega Svetega Duha. Tako se "Ne ubijaj" poglobi v zahtevo po popolnem in celovitem odpuščanju tistim, ki nas preganjajo. Zanimivo je, da nova globina moralnega zakona, ki jo daje Jezus, dejansko presega človeški razum.

"Ne ubijaj" je smiselno skoraj za vsakogar, toda "ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo" je nov moralni zakon, ki je smiseln le s pomočjo Svetega Duha. Brez milosti Duha pa naravni človeški um sam ne more priti do te nove zapovedi.

Pomembno je, da to dajememo, saj se pogosto v življenju pri sprejemanju moralnih odločitev zanašamo zgolj na svoj človeški razum. In čeprav nas bo naš človeški razum vedno usmerjal stran od najbolj očitnih moralnih napak, sam ne bo zadostoval, da bi nas vodil v duhovno sodelovanje z Bogom. Za to poklicanost je potrebna milost Svetega Duha. Le z milostjo lahko razumemo in izpolnimo klic, da vzamemo svoj svoj križ in sledimo Kristusu.

Razmislimo o svoji poklicanosti k sodelovanju z Božjo ljubeznijo. Če se vam ne zdi smiselno, kako lahko Bog od vas pričakuje sodelovanje, se ne čudite, saj se golemu človeškemu razumu to ne zdi smiselno! Molimo, da bi naš človeški razum preplavila luč milosti Duha, tako da ne bomo le razumeli svoje poklicanosti k sodelovanju z Božjo ljubeznijo, ampak da jo bomo lahko tudi živeli.

Jezus, naš Gospod, poklical si nas k svetosti sodelovanja s tvojo ljubeznijo, k svetosti. Razsvetli moj um, dragi Gospod, da bom vsak dan znova sprejel tvoj klic. Izlij na nas svojega Svetega Duha, da bomo bratom in sestram s svojim življenjem kazali tebe in dajali tebe. Jezus, zaupam vate.


"No penséis que he venido a desautorizar la Ley o los Profetas; no he venido a desautorizarlos, sino a completarlos. En verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni un tilde de la Ley, hasta que todo se haya cumplido." (Mt 5, 17-18)

Las leyes del Antiguo Testamento prescribían diversos mandamientos morales, así como mandamientos rituales para el culto. Jesús deja claro que no está aboliendo todo lo que Dios enseñó a través de Moisés y los profetas. La Nueva Alianza es la culminación y consumación de la Antigua Alianza. Así que nada del antiguo ha sido abolido, sino que ha sido cumplido y completado.

Los preceptos morales del Antiguo Testamento eran leyes que se derivaban principalmente de la razón humana. Tenía sentido que uno no matara, robara, cometiera adulterio, mintiera, etc. También tenía sentido que uno respetara a sus padres y a Dios. Los Diez Mandamientos y otras leyes morales siguen siendo válidas hoy en día. Pero Jesús nos lleva mucho más lejos. No sólo nos llamó a ir mucho más allá en el cumplimiento de estos mandamientos, sino que también nos prometió el don de la gracia para que pudiéramos cumplirlos. Sólo podemos hacerlo con el poder de su Espíritu Santo. Así, "No matarás" se profundiza en una exigencia de perdón total y absoluto a quienes nos persiguen. Curiosamente, la nueva profundidad de la ley moral que Jesús da en realidad trasciende la razón humana.

"No matarás" tiene sentido para casi todo el mundo, pero "ama a tus enemigos y ruega por los que te persiguen" es una nueva ley moral que sólo tiene sentido con la ayuda del Espíritu Santo. Pero sin la gracia del Espíritu, la mente humana natural por sí sola no puede llegar a este nuevo mandamiento.

Es importante que lo demos, porque a menudo en la vida confiamos sólo en nuestra razón humana para tomar decisiones morales. Y aunque nuestra razón humana siempre nos apartará de los errores morales más evidentes, no bastará por sí sola para conducirnos a la cooperación espiritual con Dios. Esta vocación requiere la gracia del Espíritu Santo. Sólo por la gracia podemos comprender y cumplir la llamada a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo.

Reflexionemos sobre nuestra vocación a cooperar con el amor de Dios. Si para ti no tiene sentido cómo Dios puede esperar que cooperes, no te sorprendas, ¡porque no tiene sentido para la desnuda razón humana! Recemos para que nuestra razón humana sea inundada por la luz de la gracia del Espíritu, para que no sólo comprendamos nuestra vocación a cooperar con el amor de Dios, sino que seamos capaces de vivirla.

Jesús, Señor nuestro, tú nos has llamado a la santidad de la cooperación con tu amor, a la santidad. Ilumina mi mente, querido Señor, para que pueda acoger cada día de nuevo tu llamada. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que podamos mostrarte y entregarte a nuestros hermanos con nuestra vida. Jesús, confío en ti.

74 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page